دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهار 1394 

پژوهشی

1. اثرات باد گرمش بر وضعیت جوی ایستگاه همدیدی رشت

صفحه 59-76

10.22067/geo.v4i2.29820

حسین عابد؛ فاطمه صحراییان؛ پرویز رضایی