دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1394 

پژوهشی

تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران

صفحه 1-21

10.22067/geo.v4i1.40438

حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره؛ یونس خسروی


واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی

صفحه 59-76

10.22067/geo.v4i1.34872

مصطفی کرم پور؛ بهروز نصیری؛ زهره مریانجی؛ پارسا غلامی؛ خدیجه مرادی؛ سعید بساطی


تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی

صفحه 77-94

10.22067/geo.v4i1.38964

طاهر صفرراد؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار


واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب

صفحه 133-153

10.22067/geo.v4i1.37833

مجید رضائی بنفشه؛ محمد سعید نجفی؛ حبیبه نقی زاده؛ شعیب آب خرابات