دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آبان 1394 

پژوهشی

شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان سمنان با سناریوهای مدل گردش عمومی جو (hadcm3)

صفحه 1-24

10.22067/geo.v4i3.44214

زهرا حجازی زاده؛ دکتر سید محمد حسینی؛ علی رضا کربلایی درئی