دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، مهر 1398 
مدل سازی و پایش پدیده خشکسالی در شمال غرب ایران

صفحه 143-165

10.22067/geo.v0i0.79901

وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ مجید رضائی بنفشه