دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تیر 1398 
بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت

صفحه 75-95

10.22067/geo.v8i2.82040

مهدی مهدیزاده کاریزکی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ هادی معماریان خلیل آباد


تغییرپذیری روند عمق برف در پهنه شمالی ایران مبتنی بر پایگاه داده ECMWF نسخه ERA Interim

صفحه 211-229

10.22067/geo.v0i0.78609

حبییه نقی زاده؛ علی اکبر رسولی؛ بهروز ساری صراف؛ سعید جهانبخش؛ ایمان بابائیان