بازسازی تغییرات اقلیمی هولوسن در جنوب غرب ایران با استفاده از «واکاوی بارش گرده معاصر »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کیلومتر 6 جاده تهران- روبرو دانشگاه گیلان- کوی مسکونی عضدی-واحد 58

2 دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیای طبیعی

چکیده

مبنای درک آب و هوای آینده شواهد آب و هوایی امروز هستند و هر قدر این شواهد طولانی تر باشند می توان درک دقیقی تری از تغییرات آب و هوایی آینده داشت. در این پژوهش برای انجام تحلیل گرده معاصر و درک روابط بین گرده ها و متغییرهای اقلیمی از تعداد 120 نمونه سطحی استفاده شد. برای بازسازی متغیرهای اقلیمی نیز از روش MAT در نرم افزار PAST بعنوان تابع انتقال محیطی استفاده شد. بنتایج نشان داد که از حدود 10 هزار سال قبل در جنوب غرب ایران دما و بارش دارای نوسانات زیادی بوده اند. در این زمان بارش بین 316 تا 750 میلی متر نوسان داشته است که در سه مقطع زمانی 9500-8000، 6800-6200 و 4500-2200 سه دوره پر بارش در جنوب غرب ایران بوده است. در تمامی این سه دوره بارش بیش از میانگین امروز بوده است و حداقل بارش 550 و حداکثر 750 میلی متر بوده است. در تمامی دوره های با افزایش بارش دما نیز کاهش داشته است و رابطه معکوس قوی بین آنها وجود دارد و هر قدر میزان کاهش دما بیشتر بوده میزان افزایش بارش نیز بیشتر بوده است. کاهش دما در هولوسن حداقل تا 19 درجه سلسیوس رخ داده و حداکثر نیز تا 26 درجه افزایش داشته است. افزایش دما که مصادف با کاهش میزان بارش است، در سه دوره رخ داده که شامل اوایل هولوسن تا 9500 سال پیش، 8000-6800 سال قبل و 6200-4500 سال قبل است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400