بررسی ارتباط آلاینده‌های هوا با شاخص‌های سنجش از دور(NDVI،NDBI، LST و ATI) در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

10.22067/geoeh.2023.79729.1305

چکیده

آلودگی هوای شهری یک نگرانی عمده زیست محیطی و بهداشت عمومی در سراسر جهان است. هر روزه بر جمعیت شهر تهران به عنوان پایتخت ایران افزوده می‌شود که مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا را به دنبال داشته و هر سال بر شدت آن نیز افزوده می‌شود. ازاین رو هدف این مطالعه یافتن ارتباط شاخص‌های سنجش از دوری با آلاینده‌های هوا در سطح شهر تهران است. شاخص‌های مورد استفاده در این مطالعه شامل: دمای سطح زمین (LST)، شاخص نرمال شده تفاضلی پوشش گیاهی (NDVI)، اینرسی حرارتی ظاهری (ATI) و شاخص تفاضلی نرمال شده مناطق ساخته شده (NDBI) استخراج شده از داده‌های تصاویر سنجنده OLI و مودیس، همچنین پارامترهای آلاینده هوا شامل CO، NO2و SO2 طی ماه‌های آگوست، جولای و آوریل سال 2017 است. برای بررسی ارتباط بین شاخص‌های سنجش از دور و آلاینده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که در فصل بهار بالاترین مقدار همبستگی مثبت بین LST و SO2 (24/0) و بیشترین میزان همبستگی منفی بین NDVI و SO2 (36/0-) مشاهده شد. همچنین در فصل بهار بالاترین همبستگی مشاهده شده بین ATI و CO (24/0) و NDBI و SO2 (27/.) وجود داشت. علاوه براین ارتباط قوی و منفی بین NDBI و NDVI به ترتیب در فصل بهار و تابستان (84/0- ،91/0-) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 بهمن 1401