ارزیابی و شناسایی پهنه‌های مستعد احداث شهرک‌ صنعتی در شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3 فوق دکترای مهندسی شهرسازی، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شهرستان ارومیه به عنوان منطقه‌ای با پتانسیل بالا جهت توسعه مراکز صنعتی است. با این حال، در چند دهه اخیر، توسعه بی‌رویه صنایع در این محدوده منجر به ایجاد مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی شده، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پهنه‌های مستعد احداث شهرک صنعتی در شهرستان و ارزیابی پهنه‌های موجود صنعتی انجام گرفته‌است، روش انجام پژوهش از نوع توصیفی‌-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده، به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در رابطه با موضوع، از مطالعات کتابخانه‌ای بهره گرفته شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از روش ارزیابی چندمعیارۀ تلفیقی بولین و فازی استفاده گردید؛ در ابتدا با تکیه بر هفت معیارِ فاصله از شهر، شیب، ارتفاع، گسل، آبراهه، خطوط ارتباطی و کاربری اراضی، نقشه‌های قیود و عوامل ترسیم گشت؛ در مرحلۀ دوم نقشۀ مناسبت اولیه فازی و بولین تهیه گردید و در نهایت، با توجه به ضرایب همبستگی و انحراف معیار عملگرها، گامای 0.5 به عنوان مناسب‌ترین گاما جهت همپوشانی دو نقشه مذکور انتخاب گردید؛ نتایج حاصله حاکی از آن بود که حدودا 94 درصد از مساحت منطقه برای استقرار صنایع کاملا نامناسب می‌باشد و تنها حدودا 6 درصد از محدوده در طبقۀ حدودا مناسب تا کاملا مناسب قرار گرفته‌اند. در ارزیابی استقرار پهنه‌های صنعتی موجود، مشخص شد که شهرک صنعتی فاز یک، دو، ناحیۀ صنعتی کریم آباد و شهرک الکترونیک و صنایع غذایی در محدودۀ نامناسب استقرار قرار دارند؛ همچنین مساحت 8 کیلومتر مربع از شهرک صنعتی فاز سه در محدودۀ مناسب استقرار و 1 کیلومتر مربع آن در محدودۀ نامناسب استقرار، واقع شده‌است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 22 شهریور 1401