تاثیر تکتونیک فعال بر شواهد ژئومورفولوژیکی مخروط افکنه ها(مطالعه موردی : مخروطه افکنه های بین بردسکن و کاشمر)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

دراین پژوهش به بررسی تاثیر تکتونیک فعال بر مورفولوژی مخروط افکنه های واقع در بین شهر کاشمر و روستای علی آباد کشمر شهرستان بردسکن پرداخته شده است. روش کارتوصیفی- تحلیلی و بر اساس نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰، نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ و۱:۲۵۰۰۰۰، و داده‌های تصاویر ماهواره لندست انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تحت تاثیر فعالیت گسل ها، مخروط افکنه ها به صورت باهادا چشم انداز غالب ژئومورفیک این منطقه را تشکیل می دهند . فعالیت گسل مایل لغز معکوس با عبور از راس اکثر مخروط افکنه ها سبب تغییر موقعیت آبراهه اصلی مخروط افکنه ها به قسمت حاشیه‌ای وکناری آن ها، تغییر موقعیت رسوبگذاری در نتیجه سبب تقطیع بعضی از مخروط افکنه ها به صورت سه سطحی عرضی و دوسطحی طولی وعرضی شده است . فعالیت گسل درونه با عبور از قسمت فوقانی ، تحتانی و قاعده مخروط افکنه هابه صورت ایجاد بالا آمدگی ، پشته های فشاری ، طاقدیس فشاری مشهود است. از آثار دیگراین گسل می توان به جابجایی چپ گرد بعضی از آبراهه های فرعی سطح مخروط افکنه هاو تشکیل مخروط افکنه ها تک سطحی ، دوسطحی عرضی و طولی توسط آبراهه های فرعی در قاعده مخروط افکنه هاوپای طاقدیس های فشاری و همچنین تغییر نقطه تقطیع آبراهه‌های اصلی مخروط افکنه ها و ایجاد مخروط افکنه ها تقطیع شده به صورت دوسطحی طولی و عرضی در پایین‌دست گسل درونه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image