ارزیابی و مقایسه نتایج شبیه‌سازی هیدروگراف مدل GIUH در فصول بارشی متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، رشته ژئومورفولوژی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، هیدرولوژی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سیل به‌عنوان یک مخاطره محیطی در بسیاری از نقاط دنیا و به‌خصوص در کشورهایی که در کنترل بحران و حفظ منابع خود ناکارآمد عمل نموده‌اند با روند رو به رشدی به وقوع می‌پیوندد. یک از راه‌های مقابله با این مخاطر‌ه پیش‌بینی وقوع سیلاب است. مدل‌های پیش‌بینی وقوع سیل ممکن است در فصول مختلف سال از دقت یکسانی برخوردار نباشند. با توجه به اهمیت این مسئله، در تحقیق حاضر نتایج مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH) در پیش‌بینی وقوع سیل در فصول زمستان و بهار، در حوضه آبریز میناب (برنطین) مورد مقایسه قرار گرفته شده است. داده‌های تحقیق شامل حداکثر دبی ساعتی و بارش‌های متناظر آن‌ها برای سه واقعه بهار و سه واقعه زمستان است. روش کار به این طریق است که ابتدا پارامترهای مورد نیاز مدل GIUH شامل نسبت انشعاب، نسبت طول و نسبت مساحت برای حوضه تحت مطالعه برآورد گردید سپس با اجرای مدل برای وقایع انتخابی، مقادیر دبی اوج و زمان وقوع دبی اوج محاسباتی با مقادیر مشاهده‌ای همان وقایع مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این مقایسه بیانگر این است که مدل GIUH در پیش‌بینی دبی اوج و زمان وقوع اوج وقایع سیل که در زمستان رخ می‌دهد (به ترتیب با مقادیر میانگین 09/20 و 64/45 درصد) به لحاظ اینکه با داده‌های مشاهده‌ای فاصله کمتری دارد، از دقت بالاتری نسبت به وقایع بهار (به ترتیب با مقادیر میانگین 3/57 و 7/119) برخوردار است.

چکیده تصویری

ارزیابی و مقایسه نتایج شبیه‌سازی هیدروگراف مدل GIUH در فصول بارشی متفاوت

کلیدواژه‌ها


خداپناه، مسعود و رحیم‌زاده، علی؛ 1385. کارایی هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی و مقایسه آن با هیدروگراف‌های مصنوعی اشنایدر، مثلثی و SCS در حوضه آبخیز کسیلیان، مجله منابع طبیعی، (70)، 32-23.
زکی‌زاده، فریبا؛ ملکی‌نژاد، حسین؛ اختصاصی، محمدرضا؛ 1394. مقایسه آبنمود واحد لحظه‌ای نش، ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک در برآورد مشخصات هیدروگراف سیلاب، پژوهش‌های آبخیزداری، 107.
سعیدی، پونه؛ نیک‌سخن، محمدحسین؛ نوروزی، خدیجه؛ 1394. برآورد هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی (GIUH) و هیدروگراف واحد لحظه‌ای تابع عرض (WFIUH) در حوضه‌های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه‌ی قروه)، اکوهیدرولوژی، دوره 2، شماره 1، 62-51.
عرفانیان، مهدی، تلوری، عبدالرسول؛ 1382؛ بسط تئوری هیدروگراف‌ واحد لحظه‌ای ژئومورفیک و ژئومورفوکلیماتیک درحوضه آبخیز سمنان؛ ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، ص. 113-120.
علیزاده، امین؛ 1390. اصول هیدرولوژی کاربردی، مشهد، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، چاپ 34.
 https://www.mohitesabs.blogsky.com/1394/11/25/
فاخری فرد، احمد؛ نورانی، وحید؛ نیازی، فائقه؛ 1395. بررسی اثر کاربری اراضی در مدل هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی مخزن، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) جلد 30، شماره 2، 391-377.
کرمی، فاطمه و اسمعیل پور، مرضیه؛ 1393). برآورد رواناب با استفاده از هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه دریان چای). هیدروژئومورفولوژی، 1، 157-145.
گلکاریان، علی؛ نقیبی، سیدامیر؛ داودی مقدم، داود؛ 1393. ارزیابی کارایی روش ژئومورفولوژی در برآورد ابعاد هیدروگراف واحد لحظه‌ای و مقایسه آن با روش‌های اشنایدر، SCS و مثلثی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جنگ کارده)، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 28(2)، 450 – 440.
محمدی، علی‌اصغر؛ احمدی، حسن؛ 1390. ارائه مدل برآورد دبی حداکثر لحظه‌ای در حوضه‌های فاقد آمار مبتنی بر مدل‌های هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی، اشنایدر، SCS و مثلثی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن)، فصلنامه جغرافیای طبیعی لار، سال چهارم، 13، 37- 48.https://www.sid.ir/paper/184978/fa
محمودی فرج‌الله؛ یمانی، مجتبی؛ بهرامی شهرام؛ 1386. ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی (GIUH) در حوضه آبخیز کنگیر (ایوان غرب). پژوهش‌های جغرافیایی. شماره 60.https://www.sid.ir/paper/5498/fa
محمودی، فرج‌الله؛ عیوضی، جمشید؛ یمانی، مجتبی؛ نصیری، علی؛ 1383. برآورد سیل با استفاده از آنالیز GIUH (مطالعه موردی حوضه امامه)، نشریه علوم جغرافیایی، جلد 3، شماره 3 و 4، صص 30 – 11.https://www.ensani.ir/fa/article/303768
نصیری، علی؛ 1384. آنالیز روابط متغیرهای ژئومرفولوژی- هیدرولوژی در مدلسازی برآورد سیل در حوضه امامه، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
 
Khaleghi, M.R., Ghodusi, J., and Ahmadi, H., 2014. Regional Analysis Using the Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph (GIUH) Method - Soil & Water Res., 9 (1): 25–30.https://www.agriculturejournals.cz/pdfs/swr/2014/01/04.pdf
Nash, J. E., 1960. ‘A Unit Hydrograph study, with particular reference to British catchments’, Proc. Inst. Civil Engg. 17, 249–282.https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/509040/
Rodriguez-Iturbe, I. and J. B. Valdes., 1979. The geomorphologic structure of the hydrologic response. Water Resources Research, 15 (6): 1409- 1420.
Snyder, F. F., 1938. ‘Synthetic Unitgraphs’, Transactions of American Geophysics Union, 19 th Annual Meeting, Part 2, p. 447.
Sorman, A. U., 1995. Estimation of  Peak discharge using GIUH model in Saudi Arabia. J. of  Water Res. Planning and Management, 121 (14): 287-243.
 
 
CAPTCHA Image