ارزیابی فعالیت‌های نئوتکتونیکی در گستره آتشفشانی-رسوبی راوه-راهجرد (سلفچگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 تکتونیک ژئومورفولوژی یکی از دانش­های مورداستفاده مهم در بررسی زمین­ساخت جنبا است. تحلیل­های کمی مبتنی بر شاخص­های مورفومتری تعریف شده از روش­های در دسترس و نسبتاً ارزان محسوب می‌شود که برای درک تفاوت­ها در میزان فعالیت زمین­ساختی در چشم‌اندازهای جوان کاربرد دارد و با توجه به سرعت بالا و هزینه پایین در استفاده از این‌گونه روش‌ها، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. این شاخص­ها به‌صورت ابزار شناسایی پایه برای تشخیص تغییر شکل­های تکتونیکی یا تخمین ناپایداری نسبی فعالیت­های تکتونیکی در منطقه­ای ویژه به کار می­روند. البته این بررسی­ها در مناطق متشکل از سنگ­های آتشفشانی از حساسیت بیشتری به‌ویژه در تعریف دقیق مرز زیرحوضه­ها برخوردار است. در این مطالعه گستره­ای متشکل از رخنمون سنگ­های آتشفشانی و نهشته­های جوان که در جنوب سلفچگان و در مرز استان­های قم-مرکزی قرار دارد، برای مشخص کردن فعالیت­های نئوتکتونیکی بر اساس شش شاخص­ مورفومتری گرادیان طولی رودخانه (SL)، نسبت پهنای کف دره به عمق (Vf)، انتگرال هیپسومتری (Hi)، شکل حوضه آبریز (Bs)، عدم تقارن حوضه زهکشی (Af) و تقارن توپوگرافی عرضی (T) موردبررسی قرار گرفت. درنهایت پس از محاسبۀ شاخص­ها با میانگین گرفتن از آن­ها و محاسبۀ شاخص فعالیت نسبی (Iat) گستره از لحاظ فعالیت به چهار رده تقسیم شد که در این تقسیم‌بندی رده­های 1 تا 4 به ترتیب بیانگر بیشترین تا کم­ترین فعالیت زمین­ساختی است که بر این اساس مشخص شد که 86/2 درصد حوضه­ها در ردۀ 2، 43/51 درصد حوضه­ها در ردۀ 3 و 71/45 درصد حوضه­ها در ردۀ 4 جای می­گیرند.

چکیده تصویری

ارزیابی فعالیت‌های نئوتکتونیکی در گستره آتشفشانی-رسوبی راوه-راهجرد (سلفچگان)

کلیدواژه‌ها


آقانباتی، ع؛ 1383. زمین‌شناسی ایران. سازمان زمین‌شناسی کشور. https://gsi.ir/ahwaz/fa/book/166/
سامانی، ب؛ چرچی، ع؛ راضی جلالی، ی؛ 1400. تحلیل نو‌زمین ساخت گسل شوشتر با استفاده از شاخص‌های مورفومتری. زمین‌ساخت. (4) 13. 21-1. https://doi.org/10.22077/JT.2021.1598
سمندر، ن؛ روستایی، ش؛ 1395. بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ اسکو چای با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی. مخاطرات محیط طبیعی، 5(9), 55–76.
شفیعی، ا؛ علوی، س. ا؛ نادری میقان، ن؛ 1388. تکتونیک فعال در رشته‌کوه بینالود با تکیه بر بررسی‌های مورفوتکتونیکی. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. 41 (70). 79-91.
صلحی، س؛ سیف، ع؛ 1397. مورفومتری پروفیل طولی دره سهند. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی. 6(4). 53-69.
علایی مهابادی، س؛ کهنسال، ر؛ قمیان، ی؛ 1379. نقشه زمین­شناسی سلفچگان-خورهه (1:100000). سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کشتگر، ش؛ پرتابیان، ع؛ نظری، م؛ 1399. پارامترهای مورفومتری و منشأ تکتونیکی مخروط آتشفشانی توزکی، پهنه چین خورده-رانده سیستان، شرق ایران. زمین‌ساخت. (4) 13. 39-21.
مددی، ع؛ رضایی مقدم، م. ح؛ رجایی، ع؛ 1383. تحلیل فعالیت­های نئوتکتونیکی با استفاده از روش­های ژئومورفولوژی در دامنه شمال­غربی تالش. مجله پژوهش­های جغرافیایی. شماره 48. 123-138.
 
Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations. Tectonophysics, 229(3-4), 211–238. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2.
Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304(1), 1–20.
Allen, M. B., Kheirkhah, M., Emami, M. H., & Jones, S. J., 2011. Right-lateral shear across Iran and kinematic change in the Arabia-Eurasia collision zone. Geophysical Journal International, 184(2), 555–574. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04874.x.
Amos, C. B., & Burbank, D. W., 2007. Channel width response to differential uplift. Journal of Geophysical Research, 112, F0201.  https://doi.org/10.1029/2006JF000672.
Babaahmadi, A., Safaei, H., Yassaghi, A., Vafa, H., Naeimi, A., Madanipour, S., & Ahmadi, M., 2010. A study of Quaternary structures in the Qom region, West Central Iran. Journal of Geodynamics, 50(5), 355–367. https://doi.org/10.1016/j.jog.2010.04.006.
Berberian, M., & King, G. C. P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran.  Canadian Journal of Earth Sciences, 18(2), 210-265. https://doi.org/10.1139/e81-019.
Bull, W. B., & McFadden, L. D., 1980. Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California. In: Doehring, D.O. (Ed.), Geomorphology in Arid Regions. Proceedings of the Eighth Annual Geomorphology Symposium. State University of New York, Binghamton, 115–138.
Cannon P. J., 1976. Generation of explicit parameter for a quantitative geomorphic study of the Mill Creek drainage basin. Oklahoma Geology Notes, 36(1),  3–16. https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=PASCALGEODEBRGM7720157747.
Font, M., Amorese, D. & Lagarde, J. L., 2010. Dem and GIS analysis of the stream gradient index to evaluate effects of tectonics: the Normandy intraplate area (NW France). Geomorphology, 119, 172–180.  https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.03.017.
El Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernández, T., Chacón, J., & Keller, E. A., 2008. Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology, 96(1–2), 150–173. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.08.004.
Ghasemi, A., & Talbot, C. J., 2006. A new tectonic scenario for the Sanandaj-Sirjan Zone (Iran). Journal of Asian Earth Sciences, 26(6), 683–693.
Grosse, P., van Wyk de Vries, B., Euillades, P. A., Kervyn, M., & Petrinovic, I. A. (2012). Systematic morphometric characterization of volcanic edifices using digital elevation models. Geomorphology, 136(1), 114–131. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.06.001.
Hack, J. T., 1960. Interpretation of erosional topography in humid temperate regions. American Journal of Science, 258(A), 80–97.
 Hack, J. T., 1973. Stream Profile Analysis and Stream Gradient Index, U.S. Geological. Survey, 1(4), 421-429. https://pubs.usgs.gov/journal/1973/vol1issue4/report.pdf#page=49.
Hancock, P. L., & Williams, G. D., 1986. Neotectonics. Journal of the Geological Society, 143(2), 325–326. https://doi.org/10.1144/gsjgs.143.2.0323.
Hare, P. W., Gardner, T. W., 1985. Geomorphic indicators of vertical neotectonism along converging plate margins, Nicoya Peninsula, Costa Rica. In: Morisawa, M., Hack, J.T. (Eds.), Tectonic Geomorphology. Proceedings of the 15th Annual Binghamton Geomorphology Symposium. Allen and Unwin, Boston, 123-134.
Jain, V., &  Sinha, R., 2005. Response of active tectonics on the alluvial Baghmati River, Himalayan foreland basin, eastern India. Geomorphology, 70, 339–356.
Keller, E. A., 1986. Investigations of active tectonics: use of surficial earth processes. Active tectonics, 1, 136-147.
Keller, E. A., & Pinter, N., 2002. Active tectonics. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ. https://www.google.com/books/edition/Active_Tectonics/sXASAQAAIAAJ?hl=en.
Khodaparast, S., Madanipour, S., & Nozaem, R., 2020. Structural evidence on strike slip kinematic inversion of the Kushk-e-Nosrat Fault zone, Central Iran. Geopersia, 10 (1), 195-209. https://doi.org/10.22059/GEOPE.2020.291450.648508.
Mayer, L., 1990. Introduction to Quantitative Geomorphology. Prentice Hall, Englewood, Cliffs, NJ. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19911959868.
Panizza, M., Castaldini, D., Bollettinari, G., Carton, A., & Mantovani, F., 1987. Neotectonic research in applied geomorphological studies. Zeitschrift Fur Geomorphologie. Supplementband, 63, 173-211.
Pike, R. J., Wilson, S. E., 1971. Elevation–relief ratio, hypsometric integral and geomorphic area–altitude analysis. Geological Society of America Bulletin, 82(4), 1079–1084. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1971)82[1079:ERHIAG]2.0.CO;2
Rhoads, B. L., Thorn, C. E., 1996. The Scientific Nature of Geomorphology. Earth Surface Processes and Landforms, 24 (7), 571-662.
Scheidegger, A. E., 1991. Theory of Aeolian and Desert Features; Theoretical Geomorphology, 400-421. https://doi.org/10.1007/978-3-642-75659-7_8.
Stewart, I. S., Sauber, J. & Rose, J., 2000. Glacio-seismotectonics: ice sheets, crustal deformation and seismicity. Quaternary Science Reviews, 19(14-15), 1367-1389. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(00)00094-9.
Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran. AAPG Bulletin, 52(7), 1229-58. https://archives.datapages.com/data/bulletns/1968-70/data/pg/0052/0007/1200/1229.htm.
Strahler, A. N., 1952. Hypsometric (area-altitude curve) analysis of erosional topography. Geological Society of America Bulletin, 63, 1117-1141. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1952)63[1117:HAAOET]2.0.CO;2.
Takin, M., 1972. Iranian Geology and Continental Drift in the Middle East. Nature, 235(5334), 147–150. https://doi.org/10.1038/235147a0.
Thorn, C. E., 1988. An Introduction to Theoretical Geomorphology. Boston: Unwin Hyman. 247 p. https://link.springer.com/book/9789401094436.
Turowski, J. M., Lague, D., Crave, A., Hovius, N., 2006. Experimental channel response to tectonic uplift. Journal of Geophysical Research, 111, F03008.
Wu, Z., & Hu, M., 2019. Neotectonics, active tectonics and earthquake geology: terminology, applications and advances. Journal of Geodynamics, 127, 1–15.
CAPTCHA Image