ارزیابی شیوه‌های مدیریت آب کشاورزی در حوضه کوهستانی رودخانه کشکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه لرستان، و پسا دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. ایران

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

انتقال آب مناطق کوهستانی استان لرستان به سایر استان­ها، ورود کشاورزان غیربومی به منطقه، در کنار وقوع خشکسالی باعث کاهش سطح آب رودخانه­های استان لرستان و همچنین رودخانه کشکان شده است. این موضوع کشاورزانی را که از منابع آب سطحی برای کشاورزی استفاده می­کنند، با مشکلاتی روبرو ساخته است. برای سازگاری با این چالش، مدیریت آب از موضوعات مهم است که می­تواند به بهره­وری بهینه آب کشاورزی کمک کند. هدف این مطالعه ارزیابی مدیریت آب کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه است. پژوهش حاضر دارای دو جامعه­آماری است. جامعه آماری اول کشاورزان حوضه رودخانه کشکان است که از طریق فرمول کوکران 354 کشاورز برای تحلیل­های کمی انتخاب شد. جامعه آماری دوم شامل کارشناسان کشاورزی و مدیریت آب است که با روش نمونه­گیری هدفمند 30 کارشناس برای تحلیل­های کیفی انتخاب شد. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون رتبه­ای هم­انباشتگی نامحدود اکتشافی (روش­جوهانسن) و تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که استفاده از لوله برای انتقال آب، کاهش دفعات آبیاری، آبیاری در زمان تبخیرکم، سیمان زدن جوی­های آب، لایروبی کانال­های آب و استفاده از مخازن کوچک آب مهم­ترین شیوه­های مدیریت منابع آب کشاورزی در منطقه می­باشند. نتایج کیفی نشان داد که اقدامات مهندسی، تکنولوژی، نهادی/مدیریتی، اجتماعی، محیط ‌زیستی و اقتصادی مهم­ترین اقداماتی است که می­تواند جهت مدیریت بهینه آب کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان از سوی کشاورزان مورداستفاده قرار گیرد.

چکیده تصویری

ارزیابی شیوه‌های مدیریت آب کشاورزی در حوضه کوهستانی رودخانه کشکان

کلیدواژه‌ها


اسماعیل‌زاده پاداری، سیامک، حسینی، سید محمود، امیدی نجف‌آبادی، مریم؛ 1396. بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران. روستا و توسعه. دوره بیستم. شماره 1. صص 147-169. https://dorl.net/dor/20.1001.1.15633322.1396.20.1.7.6
جشاری، سهیلا، مرادی، ابراهیم؛ 1398. تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد کشاورزی نواحی روستایی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد آینده‌پژوهی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. دوره هشتم شماره 29. صص 51- 66.
حیدری، نادر؛ 1398. رویکردها و راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از جنبه‌های مدیریت آب کشاورزی و امنیت غذائی. مدیریت آب در کشاورزی. دوره ششم. شماره 1. صص 23-36.
شهیدی، علی، مروّت­نشان، علی؛ 1395. مدیریت آب کشاورزی با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینه‌سازی ژنتیک (GA)(مطالعه موردی: دشت بیرجند). نشریه آبیاری و زهکشی ایران. دوره دهم. شماره 6. صص 714-722.https://idj.iaid.ir/article_55454_b459982af601bc9be2c0621c9861747b.pdf
 
طولابی­نژاد، مهرشاد، طولابی­نژاد، میثم، طباطبایی، سیدعلی، (1396)، سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت­غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر. مخاطرات محیط طبیعی. دوره ششم. شماره 13. صص 67-90. https://doi.org/10.22111/jneh.2017.3148
عنابستانی، علی­اکبر، طولابی­نژاد، مهرشاد؛ 1397. ارزیابی و اولویت‌بندی موانع و چالش‌های بازاریابی محصولات کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان پلدختر). مجله آمایش جغرافیایی فضا.  دوره هشتم. شماره 30. صص 59-78.
عیدی، اسماء، کاظمیه، فاطمه، ظریفیان، شاپور؛ 1400. واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه). دانش کشاورزی و تولید پایدار. دوره سی­ و یکم. شماره 2. صص 361- 375.https://dx.doi.org/10.22034/saps.2021.13118
منتظری، عبدالقیوم، صحنه، بهمن، قانقرمه، عبدالعظیم؛ 1400. نقش مدیریت منابع آب در معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی نمونة پژوهش: دهستان مزرعة شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا. برنامه­ریزی فضایی. دوره یازدهم، شماره 1، صص 67- 86.https://doi.org/10.22108/sppl.2020.122008.1478
مهدی­زاده ملاباشی، تورج؛ 1394. حکمرانی و مدیریت جامع منابع آب در فضای پسابرجام، فصلنامة صدای آب.  دوره چهارم، شماره 1، صص 1- 10.https://civilica.com/doc/245/
یارمرادی، زهرا، خداداد، مهدی، نصیری، بهروز، کرمپور، مصطفی؛ 1398. مکان‌یابی عرصه‌های مناسب آب‎های زیرزمینی نیازمند به تغذیه مصنوعی با مدل فازی (با تاکید بر استان لرستان). علوم و مهندسی آب و فاضلاب. دوره چهارم، شماره 2، صص 47-57.https://doi.org/10.22112/jwwse.2019.163705.1130
 
Aremu, Y. S., 2014. Role of Agriculture in Economic Growth & Development: Nigeria Perspective, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No. 55536, posted 28. April 2014 13:18 UTC, 1- 22. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55536/1/MPRA_paper_55536.pdf
Bakker, K., 2012. Water security: research challenges and opportunities. Science, 337(6097), 914-915. https://doi.org/10.1126/science.1226337
Barker, R. Molle, F., 2004. Evolution of irrigation in South and Southeast Asia (Vol. 5). Iwmi.http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/files/pdf/publications/ResearchReports/CARR5.pdf
Bielski, S., Marks-Bielska, R., Zielińska-Chmielewska, A., Romaneckas, K., & Šarauskis, E., 2021. Importance of agriculture in creating energy security-A case study of Poland. Energies, 14(9), 1- 20. https://doi.org/10.3390/en14092465
Chen, S., & Ravallion, M., 2007. Absolute poverty measures for the developing world, 1981–2004. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(43), 16757-16762. https://doi.org/10.1073/pnas.0702930104
Cheng, C., & Jinxia, W., 2010. Progress, characteristics and determinants of irrigation management reform: empirical research in the irrigation district of the yellow river basin. Journal of Natural Resources, 25(7), 1079-1086. http:// www.jnr.ac.cn/ EN/ 10.11849/ zrzyxb.2010.07.003
De Fraiture, C., Molden, D., & Wichelns, D., 2010. Investing in water for food, ecosystems, and livelihoods: An overview of the comprehensive assessment of water management in agriculture. Agricultural Water Management, 97(4), 495-501. https:// doi.org/ 10.1016 /j.agwat.2009.08.015
Del Carpio, M. B., Alpizar, F., & Ferraro, P. J., 2021. Community-based monitoring to facilitate water management by local institutions in Costa Rica. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(29), 1- 10. https://doi.org/10.1073/pnas.2015177118
Gomiero, T., Pimentel, D., & Paoletti, M. G., 2011. Is there a need for a more sustainable agriculture? Critical reviews in plant sciences, 30(1-2), 6-23. https:// doi.org/1 0.1080/ 07352689.2011.553515
Gordon, L. J., Finlayson, C. M., & Falkenmark, M., 2010. Managing water in agriculture for food production and other ecosystem services. Agricultural Water Management, 97(4), 512-519. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2009.03.017
Hernik, J., Noszczyk, T., & Rutkowska, A., 2019. Towards a better understanding of the variables that influence renewable energy sources in eastern Poland. Journal of Cleaner Production, 241, 118- 123. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118075
Khadim, F. K., Dokou, Z., Bagtzoglou, A. C., Yang, M., Lijalem, G. A., & Anagnostou, E., 2021. A numerical framework to advance agricultural water management under hydrological stress conditions in a data scarce environment. Agricultural Water Management, 254, 1- 21. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106947
Kumar. D. P, Bhavani  R. V and Swaminathan, M. S., 2014), A Farming System Model to Leverage Agriculture for Nutritional Outcomes, Agricultural Research, 3 (3), 193-203. https://doi.org/10.1142/9789813200074_0026
Le Roux, B., van der Laan, M., Vahrmeijer, T., Bristow, K. L., & Annandale, J. G., 2017. Establishing and testing a catchment water footprint framework to inform sustainable irrigation water use for an aquifer under stress. Science of the Total Environment, 599, 1119-1129 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.170
Mishra, Y., Babel, M. S., Nakamura, T., & Mishra, B., 2021. Impacts of Climate Change on Irrigation Water Management in the Babai River Basin, Nepal. Hydrology, 8(2), 85- 103. https://doi.org/10.3390/hydrology8020085
Mishra, Y., Nakamura, T., Babel, M. S., Ninsawat, S., & Ochi, S., 2018. Impact of climate change on water resources of the Bheri River Basin, Nepal. Water, 10(2), 220. https://doi.org/10.3390/w10020220
Mokarram, M., Zarei, A. R., & Etedali, H. R., 2021. Optimal location of yield with the cheapest water footprint of the crop using multiple regression and artificial neural network models in GIS. Theoretical and Applied Climatology, 143(1),701-712. https://10.1007/s00704-020-03413-y
Molden, D., 2013. Water for food water for life: A comprehensive assessment of water management in agriculture. Routledge. https:// handle/1 0568/ 36462/ Summary_ Synthesis Book.
Namara, R. E., Hanjra, M. A., Castillo, G. E., Ravnborg, H. M., Smith, L., & Van Koppen, B., 2010. Agricultural water management and poverty linkages. Agricultural water management, 97(4), 520-527. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2009.05.007
Novoa, V., Ahumada-Rudolph, R., Rojas, O., Sáez, K., de la Barrera, F., & Arumí, J. L., 2019. Understanding agricultural water footprint variability to improve water management in Chile. Science of the total environment, 670, 188-199. https:// doi.org/ 10.1016/ j.scitotenv. 2019.03.127
Rodell, M., Famiglietti, J. S., Wiese, D. N., Reager, J. T., Beaudoing, H. K., Landerer, F. W., & Lo, M. H., 2018. Emerging trends in global freshwater availability. Nature, 557(7707), 651-659. https://nature.com/articles/s41586-018-0123-1
Rondhi, M., Khasan, A. F., Mori, Y., & Kondo, T., 2020. Absence of legislation and the quest for an effective mode of governance in agricultural water management: An insight from an irrigation district in central java, Indonesia. Irrigation and Drainage, 69(4), 572-583. https://doi.org/10.1002/ird.2450
Standar, A., Kozera, A., & Satoła, Ł., 2021. The Importance of Local Investments Co-Financed by the European Union in the Field of Renewable Energy Sources in Rural Areas of Poland. Energies, 14(2), 450- 470. https://doi.org/10.3390/en14020450
Sun, H., Wang, S., & Hao, X., 2017. An Improved Analytic Hierarchy Process Method for the evaluation of agricultural water management in irrigation districts of north China. Agricultural Water Management, 179, 324-337. https:// doi.org/ 10.1016/ j. agwat. 2016. 08.002
Ullah, R., Abbas, A. W., Ullah, M., Khan, R. U., Khan, I. U., Aslam, N., & Aljameel, S. S., 2021. EEWMP: An IoT-Based Energy-Efficient Water Management Platform for Smart Irrigation. Scientific Programming, 2021(4), 1- 9. https://doi.org/10.1155/2021/5536884
Weiss, M., Jacob, F., & Duveiller, G., 2020. Remote sensing for agricultural applications: A meta-review. Remote Sensing of Environment, 236, 111-122. https:// doi.org/ 10.1016/ j.rse.2019.111402
World Bank., 2016. Reengaging in Agricultural Water Management: Challenges and Options. The Office of the Publisher, Washington D C. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6498-7
Xiang, Z., Bailey, R. T., Nozari, S., Husain, Z., Kisekka, I., Sharda, V., & Gowda, P., 2020. DSSAT-MODFLOW: A new modeling framework for exploring groundwater conservation strategies in irrigated areas. Agricultural Water Management, 232, 1- 33. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106033
Xinchun, C., Mengyang, W., Xiangping, G., Yalian, Z., Yan, G., Nan, W., & Weiguang, W., 2017. Assessing water scarcity in agricultural production system based on the generalized water resources and water footprint framework. Science of the Total Environment, 609, 587-597. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.191
Xu, D., Gong, S., Li, Y., & Liu, Y., 2010. Problem and strategies on development of agricultural water management. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 26(11), 1-7. https://content/tcsae/tcsae/2010/00000026/00000011/art00001
Yadeta, D., Kebede, A., & Tessema, N., 2020. Climate change posed agricultural drought and potential of rainy season for effective agricultural water management, Kesem sub-basin, Awash Basin, Ethiopia.Theoretical and Applied Climatology, 140(1), 653-666. https:// doi.org/ 10.1007/s00704-020-03113-7
Zhang, J., Bai, M., Zhou, S., & Zhao, M., 2018. Agricultural water use sustainability assessment in the Tarim River Basin under climatic risks. Water, 10(2), 170- 181. https:// doi.org/ 10.3390/w10020170
Zhu, T., Ringler, C., & Rosegrant, M. W., 2019. Viewing agricultural water management through a systems analysis lens. Water Resources Research, 55(3), 1778-1791. https:// doi.org/ 10.1029/2017WR021007
CAPTCHA Image