مکان‌یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حفظ محیط زیست روستاها از جمله ضرورت‌های توسعه روستایی محسوب می‌شود. یکی از مسایلی که محیط زیست روستاها را تهدید می‌کند عدم توجه به نحوه جمع آوری و دفن زباله‌ها در محیط روستایی است. در این مقاله با توجه به پیچیدگی عوامل تأثیرگذار در انتخاب محل دفن بهداشتی زباله، ضرورت استفاده از فن‌آوری های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تلفیق آن با سایر امور مدیریتی و برنامه ریزی مطرح شده است. در این مقاله از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم سازی فضایی (SDSS) برای مکان‌یابی محل دفن زباله‌های سکونتگاه‌های روستایی نمونه در شهرستان خواف استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل لایه‌های اطلاعاتی مؤثر در مکان یابی محل دفن زباله و همپوشانی لایه‌ها، محدوده روستاها به صورت کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب برای مکان یابی محل دفن زباله پهنه‌بندی گردید. در مقایسه تطبیقی بین یافته‌های پژوهش و مکان فعلی دفن زباله در روستاهای نمونه، مشخص گردید که مکان دفن زباله در اکثریت روستاهای مورد مطالعه در پهنه نسبتاً مناسب و نامناسب قرار دارند و فقط در سه روستای چمن آباد - ولی آباد، سیجاوند و چاه زول مکان دفن زباله در پهنه کاملاً مناسب و مناسب قرار گرفته است. با توجه به یافته‌های تحقیق و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برقراری یک سیستم مدیریتی امن جهت ساماندهی پسماندهای تولیدی منطقه مورد مطالعه امری لازم و ضروری می‌باشد؛ و از آن جایی که مکان یابی محل دفن زباله در نواحی روستایی مقوله صرفاً خاص برای یک روستا نیست، پیشنهاد می‌شود یک مکان مناسب برای مجموعه‌ای از روستاهای همگن و نزدیک به هم مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image