دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1392 

پژوهشی

پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران

10.22067/geo.v0i0.23110

عباس مفیدی؛ سیدرضا حسین زاده؛ محترم محمدیاریان


بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

10.22067/geo.v0i0.20117

محمد سعید نجفی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سید محمد زمانزاده؛ محمد حسن شیرازی؛ مهدی صمدی