تحلیل اقلیمی گردوغبار معلّق در ایستگاه هواشناسی سرپُل ذهاب (2009 - 1986)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هرمزگان

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

یکی از مهم ترین چالش‌های جهانی، مخصوصا در منطقه خاورمیانه، طوفان‌های گرد و غبار است. با توجه به افزایش روز افزون طوفان‌های گرد و غبار و خطرات ناشی از آن، لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های بادسنجی به منظور شناخت این پدیدۀ مخرب زیست محیطی مشخص است. موقعیت ویژه ایستگاه سرپل ذهاب به دلیل بروز پی در پی طوفان های گرد و غبار، موجب انتخاب این ایستگاه برای مطالعه گردید. از ترسیم گلغبارهای سالانه و ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل داده‌های هواشناسی مربوط به سال های 1986 تا 2009 مشخص شد وقوع طوفان ها سیر صعودی داشته است. در سال هایی که با افزایش وقوع طوفان مواجه بوده‌ایم جهت بادها میل به غربی شدن پیدا می‌کند و لزوما بادهای گرد و غبارزا بادهایی نبوده‌اند که سرعت بیشتری داشته باشند،که این نتیجه در مورد بررسی‌های ماهانه و سالانه صادق است. بررسی میزان همبستگی عناصر اقلیمی نشان می‌دهد که کاهش میدان دید با سرعت پایین باد همراه است و طوفان های گرد و غبار لزوما با سرعت بیشتر باد همراه نبوده‌اند. با توجه به ابعاد وسیع این پدیده و فرا ایستگاهی بودن آن لزوم یک طرح جامع برای شناسایی این پدیده در بلند مدت در کل منطقه تحت تاثیر احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image