کلیدواژه‌ها = شمال غرب ایران
پارامترهای مؤثر بر مسائل زیست‌محیطی در شمال غرب ایران (مطالعۀ موردی: خشک شدن دریاچه ارومیه)

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 143-157

10.22067/geo.v9i3.87005

محسن جان پرور؛ فرید عباسی؛ الهام قباسفیدی؛ دریا مازندرانی


مراکز فعالیت و الگوهای سینوپتیکی بارش برف سنگین در شمال غرب ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 87-104

10.22067/geo.v4i4.36801

امینه شکیبا؛ سلیمان صادقی؛ رضا دوستان


تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 91-110

10.22067/geo.v3i2.29691

پرویز رضائی؛ محمود روشنی؛ سیده مهشید امیرآبادیزاده