همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر مسعود رحیمی

استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

masoudrahimi@um.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر جواد میزبان

زبان وادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

javad.mizban@gmail.com

کارشناس نشریه

سید محمد علی موسوی

دانشگاه فردوسی مشهد

geo.eh@ferdowsi.um.ac.ir