مدل سازی و پیش بینی سطح تراز آب زیرزمینی دشت ایزدخواست استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22067/geoeh.2023.81109.1334

چکیده

از آنجا که منابع آب زیرزمینی کشور ایران محدود و در خور توجه میباشد، این کمبود ایجاب میکند که در محاسبه مقدار آب موجود و استفاده صحیح و تنظیم و نگهداشت منابع آب زیرزمینی دقت کامل به عمل آید. یکی از روشهای مفید برای مدیریت و بهره برداری بهینه در زمان حال و آینده استفاده از روشهای مدل سازی است. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر این است که ضمن بررسی مشکلات ایجاد شدۀ آب زیرزمینی در حوضه ایزدخواست با استفاده از نرم افزار GMS با کد MODFLOW در شرایط ماندگار و غیر ماندگار مدل سازی و در سه سناریوی تداوم شرایط، کاهش و افزایش 20 درصدی بارش پیش بینی انجام شود. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان میدهد که با در نظر گرفتن تداوم شرایط حاضر سطح آب 786/2 متر کاهش مییابد. با حالت کاهش 20 درصدی بارش این اختلاف به 77/ 3 متر و با افزایش 20 درصدی بارش این اختلاف به 77/1 متر میرسد. یعنی با کاهش و افزایش بارش تقریباً 1 متر بر میزان سطح تراز آب در سناریوی تداوم شرایط، کاسته و افزوده خواهد شد. بنابراین سناریوی اول گویای این مطلب است که با تداوم شرایط کنونی هر سه سال 786/2 متر از میزان سطح تراز آب کاسته خواهد شد. براساس این نتایج ذخیرۀ آبهای سطحی در منطقه جهت افزایش سطح تراز آبهای زیرزمینی ضروری است. همچنین از مهمترین عوامل تغیر کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه عوامل انسانی میباشد که جهت مدیریت این منابع باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1402