بررسی تاثیر پل بر روی پهنه سیل‌گیر رودخانه با استفاده از نرم‌افزارهای Hec-Ras و Arc-GIS (مطالعه موردی:پل سرنق بر روی رودخانه زولا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی (تکتونیک)، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 گروه مهندسی آب، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

10.22067/geoeh.2022.75257.1175

چکیده

رودخانه زولا مهمترین رودخانۀ آب شیرین استان آذربایجان غربی و حوزۀ آبریز دریاچه ارومیه می باشد. پل سرنق بر روی این رودخانه در مسیر جاده سرنق- سلماس قرار دارد. وقوع سیل با دوره بازگشت بالا و مخرب در نواحی همجوار رودخانه‌ها بخصوص در مجاورت مناطق مسکونی شهری و روستایی موجب بوجود آمدن خسارات جانی و مالی بسیاری می‌شود. از این رو بررسی رفتار هیدرولیکی رودخانه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر به بررسی حد بستر رودخانه زولا و پهنه سیل‌گیر آن تحت تاثیر سازه پل پرداخته شد. در این راستا محدوده پل جاده سرنق با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS مورد مطالعه قرار گرفت. که با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی 1:2000 و نرم افزار HEC-Geo RAS تحلیل جریان با لحاظ دبی‌های با دوره بازگشت‌های 2، 5، 10، 25، 50 و 100 ساله انجام گردید. بدین منظور دو حالت مد نظر قرار گرفته و بررسی گردید؛ حالت اول مربوط به شبیه‌سازی جریان در حالت طبیعی بوده و در حالت دوم به شبیه‌سازی جریان با وجود پل‌ پرداخته شد. پلها با توجه به شرایط منطقه براساس دبی با دوره بازگشت 25 ساله بررسی و با دبی سیلاب 100 ساله کنترل گردید. هچنین ارزیابی حد بستر برای شرایط قبل از احداث پل‌ و شرایط کنونی انجام گرفته است. نتایج نشان داد تنگ‌شدگی در اثر احداث پل باعث کاهش سرعت، پس‌زدگی جریان آب و رسوبگذاری در بالادست پل‌ و افزایش سرعت جریان و فرسایس و کف‌کنی رودخانه پائین‌دست پل گردیده است که جهت جلوگیری فرسایش در پائین‌دست ساز تثبیت بستر اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 28 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 خرداد 1402