شبیه سازی و پیش بینی برخی متغییرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM و سناریوهای RCP در حوضه آبخیز حاجیلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

مدل های ریز مقیاس نمایی به منظور تولید مقادیر بارش واقعی در یک محدوده محیطی از طریق شبیه سازی مجموعه داده های اتمسفری مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این پژوهش پیش بینی مقادیر عناصر اقلیمی دما و بارش ایستگاه سینوپتیک اهر با مدل ریز مقیاس نماییSDSM و با استفاده از خروجی مدل تغییر اقلیی CanESM2 تحت سه سناریو RCP2.6، RCP4.5 وRCP8.5 ریز مقیاس و برای چهار دوره 18 ساله برای دوره های آینده 2020-2040،2039-2060،2059-2079 و 2080- 2099 و نیز همچنین از شاخص های آماری میانگین جذر خطا مربع(RMSE) و میانگین خطای مطلق و (MAE) استفاده و بررسی روند سالانة این تغییرات با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و شاپیرو -ویلک است. نتایج پیش بینی ها نشان دادند که در سناریوهای RCP2.6 و4.5 در فصل بهار کاهش بارش به میزان 14 تا 5 میلی متر در ایستگاه سینوپتیک اهر رخ می دهد همچنین متوسط دمای حداکثر از 0.1 تا 1.56 درجه سانتی گراد، متوسط دمای حداقل از 0.4 تا 1.54 درجه سانتی گراد در هر سه سناریو در خلال دوره های زمانی افزایش خواهد یافت. از نظر روند سالانة بارش در تمام سناریو ها حالت معناداری نداشته اما در مورد عنصر های دما این روند معنادار و افزایشی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 16 شهریور 1401