ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات خشکسالی؛ مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، ایران.

3 دانش‌آموخته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

بخش اعظمی از ایران به خاطر استقرار در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی دنیا از شرایط اقلیمی ویژه­ای برخوردار است که جزو مناطق کم باران جهان بشمار می­آید. ازاین‌رو، خشکسالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی ایران است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش توانمندسازی روستاییان در مواجهه و رویارویی با خشکسالی و کاستن از اثرات آن در مناطق روستایی شهرستان سرپل ذهاب در غرب استان کرمانشاه است. ازاین‌رو سعی کرده است تا به این سؤال پاسخ دهد که چه رابطه‌ای بین توانمند­سازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی و کاهش اثرات خشکسالی در محدوده­ موردمطالعه وجود دارد؟ تحقیق حاضر از نوع پژوهش­های کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه است. به دلیل گستردگی جغرافیایی منطقه و تعداد زیاد سکونتگاه­های روستایی، از بین روستاهای واقع در محدوده سیاسی شهرستان سرپل ذهاب که دارای 100 خانوار و بیشتر بودند، با لحاظ کردن موقعیت طبیعی، تعداد 10 نقطه روستایی به‌عنوان نمونه انتخاب شد. در سطح تحلیل خانوار از بین 1966 خانوار روستایی ساکن براساس داده­های سرشماری سال (1395)، با بهره­گیری از فرمول کوکران تعداد 321 مورد به‌عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده توزیع شده است که از این تعداد، 305 پرسشنامه تکمیل شده در اختیار محققان قرار گرفت و در تحلیل­های آماری مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­های آماری t تک نمونه­ای، تحلیل عاملی و مسیر استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان داد که از دیدگاه ساکنین محلی توانمندسازی در ابعاد اقتصادی (3.84) و اجتماعی (3.60) بر روی کاهش اثرات سانحه تأثیر مثبتی دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می­دهد دسترسی به منابع مالی، بهبود فضای و کسب‌وکار و سرمایه اجتماعی محلی به ترتیب با 49/0، 53/0 و 34/0 بیشترین تأثیر را در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش اثرات خشکسالی دارند.

چکیده تصویری

ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات خشکسالی؛ مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)

کلیدواژه‌ها


دوستان، رضا؛ 1394. تحلیلی بر خشکسالی­های ایران در نیم‌قرن گذشته. نشریه پژوهش­های اقلیم شناسی، شماره ۲۳، ۱ -۱۸.                                                       https://clima.irimo.ir/article_40460.html?lang=fa
رادفر، مهدی؛ 1399. بررسی و پایش شدت و تداوم خشکسالی کشاورزی دشت شهرکرد در نیم‌قرن اخیر و مقایسه آن با خشکسالی­های هواشناسی. نشریه علوم و مهندسی آبیاری، شماره 2، 49-61.
مجرد، فیروز؛ خیری، راضیه؛ نوری، زهرا؛ 1393. تحلیل فراوانی خشکسالی های روزانه در ایران با شاخص خشکسالی مؤثر. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره ۳۵، ۲۹ -۴۸.
 
Adger, W. N., Dessai, S., Goulden, M., Hulme, M., Lorenzoni, I., Nelson, D. R., ... & Wreford, A., 2009. Are there social limits to adaptation to climate change? Climatic change, 93(3), 335-354. DOI 10.1007/s10584-008-9520-z
Ajani, E. N., Mgbenka, R. N., & Onah, O., 2015. Empowerment of youths in rural areas through agricultural development programmes: Implications for poverty reduction in Nigeria. International Journal of Research, 34. http://ijraf.org/pdf/v2-i2/5.pdf
Ajani, E. N., Onwubuya, E. A., & Mgbenka, R. N. 2013. Approaches to economic empowerment of rural women for climate change mitigation and adaptation: Implications for policy. Journal of Agricultural Extension, 17(1), 23-34. DOI: 10.4314/jae.v17i1.3
Al-Haddad, S. & Kotnour, T., 2015. Integrating the organizational change literature: a model for successful change. Journal of organizational change management, 28(2), 234-262. DOI 10.1108/JOCM-11-2013-0215
Bacon, C. M., Sundstrom, W. A., Gómez, M. E. F., Méndez, V. E., Santos, R., Goldoftas, B., & Dougherty, I., 2014. Explaining the ‘hungry farmer paradox’: Smallholders and fair trade cooperatives navigate seasonality and change in Nicaragua's corn and coffee markets. Global Environmental Change, 25, 133-149. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.02.005
Barrett, S., Anderson, S., Ssemujju, M., & Bamanya, D., (2017). Climate Shocks and the Social Assistance Grants for Empowerment (SAGE) Programme in Uganda. IRISH Aid Learning Platform– Climate Resiliece of Social Protection. https://www.climatelearningplatform.org/ sites/default/files/resources/ugandareport070119_0.pdf
Bayeh, E., 2016. The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 2(1), 37-42. https://doi.org/10.1016/j.psrb.2016.09.013
Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E. and Can, U., 2017. Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, Proceedings of the 19th Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer International Publishing, Switzerland. DOI 10.1007/978-3-319-54112-9_1
Bock, B. B., 2016. Rural marginalization and the role of social innovation; a turn towards nexogenous development and rural reconnection. Sociologia Ruralis, 56(4), 552-573. https://doi.org/10.1111/soru.12119
Boyd, E., 2017. Holistic thinking beyond technology. Nature Climate Change, 7(2), 97-98. https://doi.org/10.1038/nclimate3211
Broto, V. C., Boyd, E., & Ensor, J., 2015. Participatory urban planning for climate change adaptation in coastal cities: lessons from a pilot experience in Maputo, Mozambique. Current Opinion in Environmental Sustainability, 13, 11-18. 10.1016/j.cosust.2014.12.005.
Burnham, M., & Ma, Z., 2016. Linking smallholder farmer climate change adaptation decisions to development. Climate and Development, 8(4), 289-311. http://dx.doi.org/10.1080/ 17565529.2015.1067180
Byaruhanga, I., & Debesay, J., 2021. The Impact of a Social Assistance Program on the Quality of Life of Older People in Uganda. SAGE Open, 11(1), 2158244021989311. https://doi.org/ 10.1177/2158244021989311
Chhotray, S., Sivertsson, O., & Tell, J., 2018. The roles of leadership, vision, and empowerment in born global companies. Journal of international entrepreneurship, 16(1), 38-57. DOI 10.1007/s10843-017-0201-8
Choi, M., Jacobs, J. M., Anderson, M. C., & Bosch, D. D., 2013. Evaluation of drought indices via remotely sensed data with hydrological variables. Journal of Hydrology, 476, 265-273.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.10.042
Crocker, D. A. and I. Robeyns., 2009, “Capability and agency” in: Christopher Morris (ed.),
The Philosophy of Amartya Sen, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 60–90
Dahlman, C. 2016. A new paradigm for rural development [online]. https://doi.org/ 10.1787/9789264264687-en
Durley, J. L., & de Loë, R. C., 2005. Empowering communities to carry out drought contingency planning. Water Policy, 7(6), 551-567. https://doi.org/10.2166/wp.2005.0033
Einali, J., Yeganeh, B. M., Cheraghi, M., & Feyzolahpour, M. 2020. Evaluating the effects of reconstruction of the damaged villages in the 2002 earthquake in Avaj, Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction, 43, 101373. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101373
Eriksen, S. H., Nightingale, A. J., & Eakin, H., 2015. Reframing adaptation: The political nature of climate change adaptation. Global Environmental Change, 35, 523-533. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.014
Eyben, R., 2011. Supporting pathways of women’s empowerment: a brief guide for International Development Organisations, Pathways Policy Paper, October, Brighton: Pathways of Women’s Empowerment. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jid.3210
Francina, P. X., & Joseph, M. V., 2013. Women empowerment: The psychological dimension. Rajagiri Journal of Social Development, 5(2), 61-74. http://journals.rajagiri.edu/ index.php/rssJ/article/ download/154/143
Gasper, J. T., & Reeves, A., 2011. Make it rain? Retrospection and the attentive electorate in the context of natural disasters. American Journal of Political Science, 55(2), 340-355. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2010.00503.x
Gentle, P., & Maraseni, T. N., 2012. Climate change, poverty and livelihoods: adaptation practices by rural mountain communities in Nepal. Environmental science & policy, 21, 24-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2012.03.007
Ghimire, Y. N., Shivakoti, G. P., & Perret, S. R., 2010. Household-level vulnerability to drought in hill agriculture of Nepal: implications for adaptation planning. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 17(3), 225-230. https://doi.org/10.1080/ 13504501003737500
Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Naismith, N., & Soetanto, R., 2008. Understanding empowerment from an employee perspective: What does it mean and do they want it?", Team Performance Management, 14(1/2), 39-55. https://doi.org/10.1108/ 13527590810860195
Hornstein, H. A., 2004. Empowerment and process consultation: Two sides of the same coin. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 9(1), 1-13. https://www. researchgate. net/ publication/ 229028914_ Empowerment_ and_Process_ Consultation_ Two_ Sides_of_the_Same_Coin
Huq, R. A., 2017. The impact of participative decision-making with regards to empowering employees. International Journal of Business Administration and Management Research, 3(1), 6-8. DOI: 10.24178/ijbamr.2017.3.1.06
Jaha, I. R., & Sika-Bright, S., 2015. Challenges of the Livelihood Empowerment Against Poverty programme in the Upper West region of Ghana: The institutional perspective. UDS International Journal of Development, 2(1), 188-205. DOI: https://doi.org/ 10.47740/ 36.UDSIJD6i
Johnson, M. O., 2011. The shifting landscape of health care: toward a model of health care empowerment. American Journal of Public Health, 101(2), 265-270. DOI: 10.2105/AJPH.2009.189829
Keleher, L., 2014. Sen and Nussbaum: Agency and Capability-Expansion, Éthique et économique/Ethics and Economics, 11 (2), 54-70.
Keshavarz, M., Karami, E., & Zamani, G. H. 2011. Drought vulnerability of farm households: a case study. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 6(2), 15-33. https://www.iaeej.ir/
Khayyati, M., & Aazami, M., 2016. Drought impact assessment on rural livelihood systems in Iran. Ecological Indicators, 69, 850-858. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.05.039
Kong, H., Sun, N., & Yan, Q., 2016. New generation, psychological empowerment. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(11), 2553 – 2569. DOI: 10.1108/IJCHM-05-2014-0222
Lekoko, R. N., 2015. Empowerment through Elegant Designs: Perspectives inside a Bag Manufacturing Business by Some Batswana Women, IGI Global, 133-149.   DOI:10.4018/978-1-4666-8568-0.CH007
Lin, W., Wen, C., Wen, Z., & Gang, H., 2015. Drought in Southwest China: a review. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 8(6), 339-344. https://doi.org/ 10.3878/ AOSL20150043
Maes, J., & Jacobs, S., 2017. Nature‐based solutions for Europe's sustainable development. Conservation letters, 10(1), 121-124. https://doi.org/10.1111/conl.12216
Marcos-Garcia, P., Lopez-Nicolas, A., & Pulido-Velazquez, M. 2017. Combined use of relative drought indices to analyze climate change impact on meteorological and hydrological droughts in a Mediterranean basin. Journal of Hydrology, 554, 292-305. doi:10.1016/ j.jhydrol.2017.09.028
Markantoni, M., Steiner, A., Meador, J. E., & Farmer, J., 2018. Do community empowerment and enabling state policies work in practice? Insights from a community development intervention in rural Scotland. Geoforum, 97, 142-154. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.022
Melkonyan, A., 2015. Climate change impact on water resources and crop production in Armenia. Agricultural Water Management, 161, 86-101. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2015.07.004
Mujahid, N., Ali, M., Noman, M., & Begum, A., 2015. Dimensions of women empowerment: A case study of Pakistan. Dimensions, 6(1), 37-45. https://www.iiste.org/Journals /index.php/JEDS/article/ view/18961
Munang, R., Andrews, J., Alverson, K., & Mebratu, D., 2014. Harnessing ecosystem-based adaptation to address the social dimensions of climate change. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 56(1), 18-24. https://doi.org/10.1080/ 00139157. 2014.861676
Nagoda, S., 2015. New discourses but same old development approaches? Climate change adaptation policies, chronic food insecurity and development interventions in northwestern Nepal. Global Environmental Change, 35, 570-579. https://doi.org/10.1016/ j.gloenvcha. 2015.08.014
OECD., 2016. A new rural development paradigm for the 21st century: A toolkit for developing countries. OECD Development Centre Studies. Paris: OECD Publishing. https://www. oecd. org/ dev/ a-new- rural- development- paradigm-for -the-21st-century-978926 4252271- en.htm
Pearce, C. L., Conger, J. A., & Locke, E. A., 2008. Shared leadership theory. The Leadership
Quarterly, 19(5), 622–628. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.07.005
Rahimzadeh, F., Fatahi, A. and Hosseni Dastak, F.,  2005. Evaluation of variability of climate with applying statistical methods in Iran. Iran-Water Resources Research, 1(2), 61-73. http://www.iwrr.ir/article_15122.html?lang=fa
Rahman, M. M., Khanam, R., & Nghiem, S., 2017. The effects of microfinance on women’s empowerment: new evidence from Bangladesh. International Journal of Social Economics, 44(12), 1745-1757. https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2016-0070
Rajsekhar, D., Mishra, A. K., & Singh, V. P., 2013. Regionalization of drought characteristics using an entropy approach. Journal of Hydrologic Engineering, 18(7), 870-887. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000683
Sen, A., 2009. The Idea of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. https:// doi.org/ 10.1080/14649880802236540
Sharafi, L. and Zarafshani, K., 2011. Vulnerability assessment, the starting point of risk management in drought, Case study: Sar-e-Pol-e-Zahab, Islamabad-e-Gharb and Javanrood. Journal of Regional planning, 1(1), 43-56. DOI: 10.29252/geores.34.4.539
Sharaunga, S., Mudhara, M., & Bogale, A., 2015. The impact of ‘Women's Empowerment in Agriculture’on household vulnerability to food insecurity in the KwaZulu-Natal Province. In Forum for development studies, 42(2), 195-223. https:// doi.org/1 0.1080/ 08039410. 2014.997792
Shiferaw, B., Tesfaye, K., Kassie, M., Abate, T., Prasanna, B. M., & Menkir, A. 2014. Managing vulnerability to drought and enhancing livelihood resilience in sub-Saharan Africa: Technological, institutional and policy options. Weather and Climate Extremes, 3, 67-79. https://doi.org/10.1016/j.wace.2014.04.004
Spreitzer, G. M., 2008. Taking stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work. Handbook of organizational behavior, 1, 54-72. DOI: 10.4135/ 9781849200448.n4
Tengland, P. A., 2008. Empowerment: A conceptual discussion. Health Care Analysis, 16(2), 77-96. DOI: 10.1007/s10728-007-0067-3
Timothy, D. J., 2007. Empowerment and stakeholder participation in tourism destination communities. Tourism, power and space, 199-216. https://doi.org/10.4324/9780203392096
Udmale, P., Ichikawa, Y., Manandhar, S., Ishidaira, H., & Kiem, A. S., 2014. Farmers׳ perception of drought impacts, local adaptation and administrative mitigation measures in Maharashtra State, India. International Journal of Disaster Risk Reduction, 10, 250-269. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.09.011
Varshney, R. K., Ojiewo, C., & Monyo, E., 2019. A decade of Tropical Legumes projects: Development and adoption of improved varieties, creation of market‐demand to benefit smallholder farmers and empowerment of national programmes in sub‐Saharan Africa and South Asia. Plant Breeding, 138(4), 379-388. https://doi.org/10.1111/pbr.12744
Vidickienė, D., 2021. Social Movements as Drivers of Paradigm Innovations in Rural Development. In Rural Economic Developments and Social Movements (pp. 45-89). Palgrave Macmillan, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-71983-8_3
Vilkė, R., Pareigienė, L., & Stalgienė, A., 2017. Farmer’s Social Responsibility in Post-industrial Rural Development: A Challenge for the Twenty-First Century? Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-54112-9_14
Weidenstedt, L., 2017. A Sociology of Empowerment: The Relevance of Communicative Contexts for Workplace Change (Doctoral dissertation, Department of Sociology, Stockholm University). urn:nbn:se:su:diva-146520
Weldon, S. L., 2019, January. Power, exclusion and empowerment: Feminist innovation in political science. In Women's Studies International Forum, 72, 127-136. https://doi.org/ 10.1016/j.wsif.2018.05.014
Wood, S. L., Jones, S. K., Johnson, J. A., Brauman, K. A., Chaplin-Kramer, R., Fremier, A., ... & DeClerck, F. A., 2018. Distilling the role of ecosystem services in the Sustainable Development Goals. Ecosystem services, 29, 70-82. https://doi.org/ 10.1016/ j.ecoser. 2017.10.010
World Health Organization., 2018. What Quantitative and Qualitative Methods Have Been Developed to Measure Community Empowerment at a National Level? (Vol. 59). World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/326225
Wouterse, F., 2017b. Empowerment, climate change adaptation, and agricultural production: evidence from Niger. Climatic Change, 145(3), 367-382. https://doi.org/10.1007/s10584-017-2096-8
Wouterse, F. S., 2017a. The returns to empowerment in diversified rural household: evidence from Niger (Vol. 1611). Intl Food Policy Res Inst, 15(2), 21-32. https://www.ifpri.org/ publication/ returns- empowerment-diversified-rural-household-evidence-niger
Yang, S. B., & Choi, S. O., 2009. Employee empowerment and team performance. Team Performance Management, 15(5/6), 289-301. DOI: 10.1108/13527590910983549
Zamfir, G. I. 2020. A Knife to a Gunfight: Endogenous Development Through Leader as Contradictory Policy Prescription. Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia, 65(1), 43-68. DOI: https://doi.org/10.2478/subbs-2020-0002
Zimmerman, M. A., 2000. Empowerment theory. In Handbook of community psychology, Springer, Boston, MA. DOI: 10.1007/978-1-4615-4193-6_2
 
CAPTCHA Image