ارائه مدل گردشگری ایمن برای تداوم فعالیت کسب‌وکارهای حوزه گردشگری در شرایط بحران کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 عضو هیئت‌علمی گروه جغرافیا، دانشگاه گنت، گنت، بلژیک؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم زیست‌محیطی، دانشگاه علوم زندگی پراگ. پراگ، جمهوری چک.

چکیده

کرونا ویروس یکی از بحران­های است که اخیراً نه‌تنها سلامتی، بلکه تمام ابعاد زندگی انسان را در معرض خطر قرار داده است. بخش گردشگری یکی از بخش­های اقتصادی است که آسیب­های فراوانی در اثر شیوع این ویروس دیده است و متأسفانه سیاست‌گذاری‌هایی که در جهت مدیریت بحران کروناویروس اعمال می‌گردد آسیب‌های وارده را دوچندان کرده است. بااینکه این ویروس ناخوانده مشکلاتی ایجاد نموده است، اما با تدبیر و سیاست­گذاری مناسب می­تواند از تهدید به یک فرصت تبدیل شود و زمینه رشد و توسعه بلندمدت را فراهم نماید. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل گردشگری ایمن برای تداوم فعالیت کسب‌وکارهای حوزه گردشگری در شرایط بحران کووید-19 است. جامعه موردمطالعه، صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری استان کرمانشاه بودند. برای انتخاب مصاحبه‌شوندگان از نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شد. معیار تعیین حجم نمونه رسیدن به اشباع نظری بود که در این تحقیق با بررسی 38 نمونه از جامعه مذکور، اشباع نظری حاصل شد. جمع‌آوری دادهها از طریق پرسشنامه باز، مصاحبه عمیق انفرادی، یادداشت‌برداری، بررسی اسناد و مدارک یا اغلب ترکیبی از این روشها صورت گرفت. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و براساس آن، مدل پژوهش شکل گرفت. نتایج نشان داد می­توان از طریق سیاست‌گذاری صحیح و نگاه سیستمی، با رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی و با نظارت و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و از همه مهم‌تر به‌کارگیری فناوری‌های سازگار با گردشگری در شرایط بحران کووید-19، فرآیند گردشگری استان کرمانشاه ساماندهی و ایمن‌سازی نمود.

کلیدواژه‌ها


 اداره کل گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی استان کرمانشاه؛ 1399. آمار تعداد آثار باستانی ثبت شده در استان کرمانشاه. قابل دسترس در سایت: https://kermanshah.mcth.ir.
خبرگزاری تسنیم؛ 1400. روند بستری روزانه بیماران در کل کشور به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت. قابل‌دسترس در سایت: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/24/2483776/.
خسروی، سالار؛ نجفی، امیر؛ مرجانی، محمدرضا؛ محمدی، نبی‌اله؛ 1399. بررسی رابطه بین مؤلفه‌های تاب‌آوری سازمانی با موفقیت و تداوم کسب‌وکار بانک‌ها. مجله مدیریت توسعه و تحول. شماره 40، 25-32.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه؛ 1399. سالنامه‌های آماری استان کرمانشاه. قابل دسترس در سایت: https://www.amar.mpo-ksh.ir. 
 
Barney G, Holton j., 2004. Remodeling Grounded Theory. Forum: Qualitative Social Research 5(2): 1-22
Baum T, Hai NTT., 2020. Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. International Journal of Contemporary Hospitality Management 32(7): 2397–2407.
Bhaskara GI, Viachaslau F., 2021. The COVID-19 pandemic and organisational learning for disaster planning and management: A perspective of tourism businesses from a destination prone to consecutive disaster. Journal of Hospitality and Tourism Management 1(46): 364-375.
Breier A, Kallmuenzer A, Clauss T, Gast J, Kraus S, Tiberius V., 2021. The role of business model innovation in the hospitality industry during the COVID-19 crisis. International Journal of Hospitality Management 92(1): 102723.
Corbin J, Strauss A., 1990. Ground theory research procedures, canons and evaluative criteria. Qual. Sociol 13 (1): 3-21.
Corbin J, Strauss A., 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Dahles H, Susilowati TP., 2015. Business resilience in times of growth and crisis. Annals of Tourism Research 51: 34–50.
Fuchs C., 2020. Everyday life and everyday communication in coronavirus capitalism TripleC: communication, capitalism & critique. J Glob Sustain Inf Soc 18(1): 375–399.
Glaser BG, Strauss AL., 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Aldine Publications Company, New York.
Goodwin H., 2020. Latest developments in responsible tourism. Responsible Tourism Partnership. https://responsibletourismpartnership.org/2020/04/12/latest-developments-in-responsible-tourism-04-2020/.
Gossling S, Scott D, Hall CM., 2020. Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism 29(1): 1–20.
Gretzel U, Fuchs M, Baggio R, Hoepken W, Law R, Neidhardt J, Pesonen J, Zanker M, Xiang Z., 2020. e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. Information Technology & Tourism 22: 187-203.
Hall CM, Scott D, Gossling S., 2020. Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism geographies 22(3): 577-598.
Hiramatsu T, Marshall M., 2018. The Long-Term Impact of Disaster Loans: The Case of Small Businesses after Hurricane Katrina. Sustainability 10(7): 2364.
Ioannides D, Gyimóthy S., 2020. The COVID-19 crisis as an opportunity for escaping the unsustainable global tourism path. Tourism Geographies 22(3): 1–9. 
Janssen M, van der Voort H., 2020. Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. International Journal of Information Management 55: 102180.
Jovanovic M, Mas A, Mesquida A, Lalic B., 2017. Transition of organizational roles in Agile Transformation Process: A Grounded Theory approach. Journal of Systems & Software 133(1): 174-194.
Khalid U, Okafo LE, Burzynska K., 2021. Does the size of the tourism sector influence the economic policy response to the COVID-19 pandemic?, Journal of Tourism 15(24): 1-20
Kimmelman C. 2020. The great empty: New York Times. https:// www.nytimes.com/ interactive/ 2020/03/23/world/coronavirus-great-empty.html.
Kirk CP, Rifkin LS. 2020. I’ll Trade You Diamonds for Toilet Paper: Consumer Reacting, Coping and Adapting Behaviors in the COVID-19 Pandemic. Journal of Business Research 117: 124–131.
Liew VKS., 2020. The effect of novel coronavirus pandemic on tourism share prices. Journal of Tourism Futures 1(1): 1-6.
Liu Y, Lee JM, Lee C., 2020. The challenges and opportunities of a global health crisis: the management and business implications of COVID-19 from an Asian perspective. Asian Bus Manage 19: 277–297.
Mehrolia S, Alagarsamy S, Solaikutty VM., 2020. Customers response to online food delivery services during COVID-19 outbreak using binary logistic regression. International Journal of Consumer Studies 45: 396-408.
Milano C, Cheer JM, Novelli M. 2019. Overtourism: Excesses, discontents and measures in travel and tourism, CABI: 1-263.
Pan T, Shu F, Kitterlin-Lynch M, Beckman E., 2021. Perceptions of cruise travel during the COVID-19 pandemic: Market recovery strategies for cruise businesses in North America. Tourism Management 85: 104275. 
Parnell D, Widdop P, Bond A, Wilson R., 2020. Covid-19, Networks and Sport. Managing Sport and Leisure in Press: 1-7
Priest  h., 2002. An approach to the phenomenological analysis of data. News researchers 10(2): 50-63.
Qiu RTR, Park J, Li S, Song H., 2020. Social costs of tourism during the COVID-19 pandemic. Annals of Tourism Research 84: 102994. 
Ratten V., 2020. Coronavirus (covid-19) and entrepreneurship: changing life and work landscape. Journal of Small Business & Entrepreneurship 32(5): 503-516.
Roser M, Ritchie H, Ortiz-Ospina E, Hasell J., 2020. Coronavirus Pandemic (COVID-19). Published online at Our World In Data.org. Retrieved from: ‘https:// ourworldindata.org/ coronavirus’.
Sharma GD, Mahendru M., 2020. Lives or livelihood: Insights from locked-down India due to COVID19. Social Sciences & Humanities Open 2(1): 100036.
Sharma GD, Thomas A, Paul J., 2021. Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework. Tourism Management Perspectives 37(1): 100786
UNWTO., 2020a. COVID-19: Putting people first. UNWTO. Avilable on: https:// www. unwto. org/ tourism-covid-19.
UNWTO., 2020b. International tourism numbers could fall 60–80% in 2020. [Press Release −7 May 2020]. Retrieved July 22, 2020, Avilable on: https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020.
Williams CC., 2020. Impacts of the coronavirus pandemic on Europe’s tourism industry: Addressing tourism enterprises and workers in the undeclared economy. International Journal of Tourism Research 23(1): 79-88.
World Health Organisation (WHO). ,2020. Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak. https:www.who.int/ emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019.
Xu S, Li Y., 2020. Beware of the second wave of COVID-19. The Lancet 395(1): 1321-1322.
 
CAPTCHA Image