تحلیل رفتار انسان‌های گرفتارشده در مخاطرات آتش‌سوزی بر اساس مدل تصمیم‌گیری برای اقدام محافظتی [PADM](مورد مطالعه: ساختمان‌های بلند اداری شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

تحلیل رفتار افراد در هنگام مخاطرات و در مرحله پیش از فرار عامل مهمی در جهت پیش‌بینی تصمیم‌سازی‌های فرار مخصوصاً در ساختمان‌های بلند به علت داشتن ارتفاع و تعداد افراد است. فرار افراد ارتباط مستقیم با ادراک خطر آن‌ها دارد. هر چه ادراک خطر بالاتر رود زمان خروج افراد در مرحله پیش از فرار نیز کاهش می‌یابد. این مطالعه باهدف، ابتدا تعیین رفتارهای افراد گرفتار شده در حریق در مرحله پیش از فرار و سپس بر اساس مدل تصمیم‌گیری برای اقدام محافظتی، سنجش میزان ادراک خطر این رفتارها و درنهایت تعیین رفتارهایی که در مرحله پیش از فرار زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد، تبیین می‌گردد. روش تحقیق از نوع ترکیبی و ضریب تعیین(R2) و همچنین ضریب مسیر(Beta)، از تحلیل نرم‌افزار Spss22، از طریق تحلیل رگرسیون خطی به دست آمده است. دامنه تحقیق شامل 8 ساختمان  بلند اداری در معرض حریق قرار گرفته در بین سال‌های 1396-1390 در تهران است که دارای حجم نمونه  245 نفر از افرادی است که یا در حریق گرفتارشده‌اند و یا در جریان فرار شرکت کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اولاً: رفتارهای شکل گرفته در مرحله پیش از فرار در دو قسمت عملکردی و اطلاعاتی دسته‌بندی می‌شود و ثانیاً: بر اساس مدل تصمیم‌گیری برای اقدام محافظتی رفتارهای"عدم باز کردن درب واحد به علت دود گیر بودن در لابی و راهرو"،"جمع‌آوری دارایی‌ها"و "با توجه به آشنایی از مسیر، مکان راه پله را پیدا کردم"دارای بیشترین رابطه با ادراک خطر و صرف زمان کمتری است. افزودن شدت و اعتبار نشانه‌ها و هشدارها، اطلاع‌رسانی صوتی، نصب تابلوها و علائم و بالا بردن سطح آشنایی از مکان افراد در ساختمان‌های بلند اداری، باعث بالا رفتن ادراک خطر و کاهش زمان فرار در مخاطرات آتش‌سوزی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


مقیمی، ابراهیم؛ 1394. دانش مخاطرات(برای زندگی با کیفیت بهتر). دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.
مقیمی، ابراهیم؛ پاییز1395. «چرا دانش مخاطرات؟ (دیدگاهی جدید برای درک مخاطرات)». مدیریت مخاطرات محیطی، دوره3، شماره3، 197-191.
Akutsu, I., 2015. Evacuation notification terminal device and evacuation notification system. Google Patents.
Averill, J. D., Mileti, D. S., Peacock, R. D., Kuligowski, E. D., Groner, N., Proulx, G., Nelson, H. E., 2005. Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster Occupant Behavior, Egress, and Emergency Communications (Draft). National Institute of Standards and Technology press.
Boyce, K., McConnell, N., Shields, J., 2017. Evacuation response behaviour in unannounced evacuation of licensed premises. Fire and Materials, 41(5): 454-466.
Bryan, J. L., 1983. A review of the examination and analysis of the dynamics of human behavior in the fire at the MGM Grand Hotel, Clark County, Nevada as determined from a selected questionnaire population. Fire safety journal, 5(3-4): 233-240.
Bryan, J. L., 2002. Behavioral response to fire and smoke. SFPE handbook of fire protection engineering, 2: 42.
BSI, P., 2004. The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: human factors: life safety strategies—occupant evacuation, behaviour and conditions (sub-system 7974-6). British Standards Institute Google Scholar.
Cahyanto, I., Pennington-Gray, L., Thapa, B., Srinivasan, S., Villegas, J., Matyas, C., Kiousis, S., 2016. Predicting information seeking regarding hurricane evacuation in the destination. Tourism Management, 52: 264-275.
Dash, N., Gladwin, H., 2007. Evacuation decision making and behavioral responses: Individual and household. Natural Hazards Review, 8(3) : 69-77.
Day, R. C., Hulse, L. M., Galea, E. R., 2013. Response phase behaviours and response time predictors of the 9/11 World Trade Center evacuation. Fire technology, 49(3) : 657-678.
Galea, E. R., 2009. Evacuation Response Phase Behaviour. University of Greenwich.London: CMS Press.
Galea, E. R., Deere, S., Hopkin, C., Xie, H., 2017. Evacuation response behaviour of occupants in a large theatre during a live performance. Fire and Materials, 41(5) : 467-492.
Galea, E. R., Markus, S., Deere, S. J., Filippidis, L., 2015. Investigating the impact of culture on evacuation response behaviour. Paper presented at the 6th International Symposium on Human Behaviour in Fire.Interscience Communications Ltd, London.
Gwynne, S., Galea, E. R., Parke, J., Hickson, J., 2003. The collection and analysis of pre-evacuation times derived from evacuation trials and their application to evacuation modelling. Fire Technology, 39(2) : 173-195.
Gwynne, S., Kuligowski, E. D., Kinsey, M., Chisnell, R. M. D., Helton, J., Freedman, D., Lee, Y., 2015. Human behavior in fire-model development and application. Paper presented at the 6th International Symposium on Human Behaviour in Fire. Interscience Communications Ltd, London.
Hackman, C. L., Knowlden, A. P., 2014. Theory of reasoned action and theory of planned behavior-based dietary interventions in adolescents and young adults: a systematic review. Adolescent health, medicine and therapeutics, 5: 101-114.
Heath, R. L., Lee, J., Palenchar, M. J., Lemon, L. L., 2018. Risk communication emergency response preparedness: contextual assessment of the protective action decision model. Risk analysis, 38(2): 333-344.
Hopkin, C., Galea, E. R., Deere, S., 2015. A study of response behaviour in a theatre during a live performance. Paper presented at the 6th International Symposium on Human Behaviour in Fire. Interscience Communications Ltd, London.
Huang, S. K., Lindell, M. K., Prater, C. S., Wu, H.-C., Siebeneck, L. K., 2012. Household evacuation decision making in response to Hurricane Ike. Natural Hazards Review, 13(4) : 283-296.
Kinateder, M. T., 2013. Social influence in emergency situations–studies in virtual reality. PhD Thesis, Wurzburg University,pp 128.
Kinateder, M. T., Kuligowski, E. D., Reneke, P. A., Peacock, R. D., 2014. A review of risk perception in building fire evacuation, National Institute of Standards and Technology press.
Kinateder, M. T., Kuligowski, E. D., Reneke, P. A., Peacock, R. D., 2015. Risk perception in fire evacuation behavior revisited: definitions, related concepts, and empirical evidence. Fire science reviews, 4(1) : 1.
Kuligowski, E. D., 2013. Predicting human behavior during fires. Fire Technology, 49(1) : 101-120.
Kuligowski, E. D., 2017. Burning down the silos: integrating new perspectives from the social sciences into human behavior in fire research. Fire and materials, 41(5) : 389-411.
Kuligowski, E. D., Hoskins, B. L., 2011. Analysis of Occupant Behavior During a Highrise Office Building Fire. pedestrian and evacuation dynamics (pp. 685-697): Springer. Boston, MA.
Kuligowski, E. D., 2008. Modeling human behavior during building fires. National Institute of Standards and Technology press.
Kuligowski, E. D., 2009. The process of human behavior in fires. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology.
Kuligowski, E. D., 2011. Terror defeated: occupant sensemaking, decision-making and protective action in the 2001 World Trade Center disaster. Ph.D Thesis,University of Colorado at Boulder, pp 218.
Kuligowski, E. D., 2016. Human behavior in fire. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (pp. 2070-2114): Springer.
Kuligowski, E. D., Hoskins, B. L., 2010. Occupant behavior in a high-rise office building fire. National Institute of Standards and Technology.
Kuligowski, E. D., Mileti, D. S., 2009. Modeling pre-evacuation delay by occupants in World Trade Center Towers 1 and 2 on September 11, 2001. Fire Safety Journal, 44(4) : 487-496.
Lindell, M. K., Perry, R. W., 2004. Communicating Environmental Risk in Multiethnic Communities (Communicating Effectively in Multicultural Contexts. Sage Publications Thousand Oaks, CA.
Lindell, M. K., Perry, R. W., 2012. The protective action decision model: theoretical modifications and additional evidence. Risk Analysis: An International Journal, 32(4) : 616-632.
Lindell, M. K., Prater, C. S., 2007. A hurricane evacuation management decision support system (EMDSS). Natural Hazards, 40(3) : 627-634.
Liu, S., Murray‐Tuite, P., Schweitzer, L., 2014. Incorporating household gathering and mode decisions in large‐scale no‐notice evacuation modeling. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 29(2) : 107-122.
Lo, S., Liu, M., Zhang, P., Yuen, R. K., 2009. An artificial neural-network based predictive model for pre-evacuation human response in domestic building fire. Fire Technology, 45(4), 431-449.
Lovreglio, R., 2016. Modelling decision-making in fire evacuation based on random utility theory. PhD PhD Thesis, Politecnico of Bari University, Italy, pp 192.
Lovreglio, R., Borri, D., Ronchi, E., Fonzone, A., Dell’Olio, L., 2015. The need of latent variables for modelling decision-making in evacuation simulations. Paper presented at the IX International Workshop on Planning and Evaluation, Bari.
McConnell, N., Boyce, K., Shields, J., Galea, E. R., Day, R., Hulse, L., 2010. The UK 9/11 evacuation study: Analysis of survivors’ recognition and response phase in WTC1. Fire Safety Journal, 45(1) : 21-34.
Mu, H., Wang, J., Mao, Z., Sun, J., Lo, S., Wang, Q., 2013. Pre-evacuation human reactions in fires: An attribution analysis considering psychological process. Procedia Engineering, 52:290-296.
Murray, A. T., 2013. Optimising the spatial location of urban fire stations. Fire Safety Journal, 62: 64-71.
Nakatani, K., Okuyama, Y., Hasegawa, Y., Satofuka, Y., Mizuyama, T., 2013. Influence of housing and urban development on debris flow flooding and deposition. Journal of Mountain Science, 10(2) : 273-280.
Nilsson, D., Johansson, A., 2009. Social influence during the initial phase of a fire evacuation—Analysis of evacuation experiments in a cinema theatre. Fire Safety Journal, 44(1) : 71-79.
Norazahar, N., Khan, F., Veitch, B., MacKinnon, S., 2014. Human and organizational factors assessment of the evacuation operation of BP Deepwater Horizon accident. Safety science, 70 : 41-49.
Olander, J., Ronchi, E., Lovreglio, R., Nilsson, D., 2017. Dissuasive exit signage for building fire evacuation. Applied ergonomics, 59: 84-93.
Proulx, G., 1993. A stress model for people facing a fire. Journal of Environmental Psychology, 13(2) : 137-147.
Proulx, G., 1995. Evacuation time and movement in apartment buildings. Fire safety journal, 24(3) :229-246.
Purser, D. A., Bensilum, M., 2001. Quantification of behaviour for engineering design standards and escape time calculations. Safety science, 38(2) :157-182.
Ronchi, E., Nilsson, D., Gwynne, S., 2012. Modelling the impact of emergency exit signs in tunnels. Fire Technology, 48(4) : 961-988.
Ryu, Y., Kim, S., 2015. Testing the heuristic/systematic information-processing model (HSM) on the perception of risk after the Fukushima nuclear accidents. Journal of Risk Research, 18(7) : 840-859.
Sime, J. D., 1992. Human behaviour in fires: Summary report. Central Fire Brigades Advisory Council for England and Wales London.
Stein, R., Buzcu‐Guven, B., Dueñas‐Osorio, L., Subramanian, D., Kahle, D., 2013. How risk perceptions influence evacuations from hurricanes and compliance with government directives. Policy Studies Journal, 41(2) : 319-342.
Sufianto, H., Green, A. R., 2012. Urban fire situation in Indonesia. Fire Technology, 48(2), 367-387.
Trumbo, C., Meyer, M. A., Marlatt, H., Peek, L., Morrissey, B., 2014. An assessment of change in risk perception and optimistic bias for hurricanes among Gulf Coast residents. Risk analysis, 34(6) : 1013-1024.
Tsai, W. K., 2012. Emergency exit indicator and emergency exit indicating system. Google Patents.
Tyshchuk, Y., Wallace, W. A., 2013. The use of social media by local government in response to an extreme event: Del norte county, CA response to the 2011 Japan tsunami. Paper presented at the 10th International ISCRAM Conference, Baden-Baden, Germany.
Wedig, K. J., Parent, D. R., Vermaak, A., 2014. Evacuation system with sensors. Google Patents.
Xie, H., Filippidis, L., Galea, E. R., Blackshields, D., Lawrence, P. J., 2012. Experimental analysis of the effectiveness of emergency signage and its implementation in evacuation simulation. Fire and Materials, 36(5-6) : 367-382.
Xin, J., Huang, C., 2013. Fire risk analysis of residential buildings based on scenario clusters and its application in fire risk management. Fire Safety Journal, 62: 72-78.
Yamazaki, T., Tamai, H., Owada, Y., Hattori, K., Taira, S. i., Hamaguchi, K., 2016. Urban Disaster Simulation Incorporating Human Psychological Models in Evacuation Behaviors. Paper presented at the International Conference on Information Technology in Disaster Risk Reduction,Sofia,Bulgaria.
Zhang, X., 2017. Study on rapid evacuation in high-rise buildings. Engineering science and technology, an international journal, 20(3) : 1203-1210.
Zhang, Y., 2013. Analysis on comprehensive risk assessment for urban fire: The case of Haikou City. Procedia Engineering, 52: 618-623.
Zhao, C., Lo, S. M., Zhang, S., Liu, M., 2009. A post-fire survey on the pre-evacuation human behavior. Fire Technology, 45(1) : 71.
Zhu, K.-j., Shi, Q., 2016. Experimental study on choice behavior of pedestrians during building evacuation. Procedia Engineering, 135: 207-216.
CAPTCHA Image