بررسی اثر تابش خورشید بر میزان ابتلا به نابینایی در نواحی روستایی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

تابش خورشید با تمام مزایایی که دارد، در برخی مناطق به دلیل ویژگی اقلیمی و ریخت‌شناسی زمین، دارای اثرات منفی ازجمله شیوع بیماری ها مانند آب‌مروارید است که منجر به نابینایی و کم‌بینایی در انسان می شود. در روستاهای استان چهارمحال و بختیاری تعداد 900 نفر نابینا و کم‌بینا وجود دارد که تعداد بالای آن می تواند ناشی از عوامل محیطی باشد. برای بررسی این موضوع از داده های تعداد مبتلایان به نابینایی در سطح روستاهای نمونه استان و داده های تابش تخمین زده شده در سطح افقی و شیبدار روستاها استفاده شد. روش کار مبتنی بر تخمین مقدار تابش در سطح افقی بر اساس معادله آنگستروم و معادله شدت تابش بر اساس عوامل اقلیمی و تخمین تابش در سطح شیبدار بر اساس معادله دافی و بکمن بود. نتایج نشان داد با افزایش ارتفاع روستاها، تعداد مبتلایان به نابینایی زیادتر می شود. همچنین با افزایش مقدار شیب و تغییر جهت شیب روستاها به سمت جنوب، تعداد مبتلایان به نابینایی افزایش می یابد. ضریب همبستگی بین مقدار تابش و نرخ افزایش تابش در سطح شیبدار برابر با 892/0 R= و ضریب همبستگی بین جهت شیب با نرخ افزایش تابش در سطح شیبدار برابر با 820/0 R= که هر دو در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می گردند. نتایج نشان داد 9/45 درصد جمعیت روستایی با ابتلای بالای آب‌مروارید در شیب‌های رو به جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق زندگی می کنند و ارتباط معناداری بین مقدار شیب و جهت شیب به سمت جنوب با نرخ نابینایی وجود دارد. همچنین ارتباط بین افزایش ارتفاع روستاها و افزایش تعداد مبتلایان به نابینایی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است و بیشتر نابینایان (60 درصد) در ارتفاع بالاتر از 2000 متر زندگی می کنند.

کلیدواژه‌ها


زالی، علیرضا؛ ۱۳۹۳. مصاحبه با رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور. سایت خبری www.tasnimnews.com
عظیمی، عباس؛ 1395. مصاحبه با عضو هیات مدیره انجمن اپتومتری ایران. سایت خبرنگار علمی ایرنا www.irna.ir
مباشری، محمود؛ بارونی، محسن؛ علیدوستی، معصومه؛ یوسفی، محمود؛ معمارزاده، سیدعزت الله؛ بهزادی، یوسف؛ 1392. مقایسه کیفیت زندگی بیماران بالای 50 سال قبل و بعد از عمل جراحی آب‌مروارید در استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره 21. شماره 6. صص 173-167.
محمدی، سید فرزاد؛ 1394. رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های چشم وزارت بهداشت. سایت خبری www.behdasht.gov.ir/news
Aggarwal, R.K. (2013). Estimation of Total solar radiation on tilted surfaces. Journal of Environmental Engineering and Technology, 2(1), 4-6.
Allen, R.G., Trezza, R., & Tasumi, M. (2006). Analytical integrated functions for daily solar radiation on slopes. Agricultural and Forest Meteorology, 139, 55–73.
Basunia, M,A,, Yoshiob, H,, & Abe, T. (2012). Simulation of Solar Radiation Incident on Horizontal and Inclined Surfaces. TJER, 9(2), 27-35.
Blakely, E. (2010). Studies of the biological mechanisms of cataract induction by space radiation. Meeting Report on Cataractogenesis: Epidemiology and Biology. Radiation Research, 173(5), 709-717.
Blakely, E.A., Kleiman, N.J., Neriishi, K.G., Chylack, L.T., Cucinotta, F.A., Minamoto, A., Nakashima, E., Kumagami, T., Kitaoka, T., Kanamoto, T., Kiuchi Y, Chang, P., Fujii, N., & Shore, R.E. (2010). Radiation Cataractogenesis: Epidemiology and Biology. Radiation Research, 173(5), 709-717.
Brown, N.A.P., Shun-Shin, G.A., Lewis, P., Cramp, W.A., Arlett, C., Cole, J., Waugh, A.P.W., & Stephens, G. (1989). Relationship of cataract to radiation sensitivity. British Journal of Ophthalmology, 73, 955-959.
Chandel, S.S. & Aggarwal, R.K. (2011). Estimation of Hourly Solar Radiation on Horizontal and Inclined Surfaces in Western Himalayas. Smart Grid and Renewable Energy, 2, 45-55.
Chodick, G. (2010), The NCI Study of U.S. Radiologic Technologists. Meeting Report on Cataractogenesis: Epidemiology and Biology. Radiation Research, 173(5), 709-717.
Chylack, L.T. (2010). The NASA Study of Cataract in Astronauts (NASCA). Meeting Report on Cataractogenesis: Epidemiology and Biology. Radiation Research, 173(5), 709-717.
Duffie, J.A., & Beckman, W.A. (1980). Solar Engineering of Thermal Processes. Second Edition; New York: John Wiley & Sons.
Hoyos-Bachiloglu, R., Morales, P.S., Cerda, J., Talesnik, E., Gonzalez, G., Camargo J.R.C.A., & Borzutzky, A. (2014). Higher latitude and lower solar radiation influence on anaphylaxis in Chilean children. Pediatric Allergy and Immunology, 25, 338–343.
Kamali, Gh,A., Moradi, I., & Khalili, A. (2006). Estimating solar radiation on tilted surfaces with various orientations: a study case in Karaj (Iran). Theoretical and Applied Climatology, 84, 235–241.
Kanamoto, T.A. (2010). Review of the numerous mechanisms and risk factors. Meeting Report on Cataractogenesis: Epidemiology and Biology. Radiation Research, 173(5), 709-717.
Kumagami, T. (2010). A review of clinical epidemiology studies of radiation Cataract. Meeting Report on Cataractogenesis: Epidemiology and Biology. Radiation Research, 173(5), 709-717.
Kumar, L., Skidmore, A.K., & Knowles, E. (1997). Modelling topographic variation in solar radiation in a GIS Environment. International Journal of Geographical Information Science, 11(5), 475- 497.
McMichael. A.J., Woodruff, R.E., & Hales, S. (2006). Climate change and human health: present and future risks. Lancet, 367, 859–69.
Midelfart, A. (2005). Ultraviolet radiation and Cataract. ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA, 83, 642–644.
Nakashima, E. (2010). The RERF prevalence and incidence studies of cataract extraction surgery in the Adult Health Study of atomic bomb survivors. Cataractogenesis: Epidemiology and Biology. Radiation Research, 173(5), 709-717.
Strom, D.J. (2003). Health Impacts from Acute Radiation Exposure. Report Prepared for the U.S. Department of Energy under Contract. Pacific Northwest National Laboratory: DE-AC06-76RL01830.
Tremsin, A.S., & Siegmund, O.H.W. (2001). UV radiation resistance and solar blindness of CsI and KBr photocathodes. IEEE Transaction on Nuclear Science, 48(3), 421–425.
Wang, S., Chen, W., & Cihlar, J. (2002). New calculation methods of diurnal distribution of solar radiation and its interception by canopy over complex terrain. Ecological Modelling, 155(2), 1-30.
Warren, J.W., & Warren, S.G. (1980). A Model For Spectral Albedo of Snow I: Pure Snow, Journal of Atmospheric Sciences, 37, 2712-2733.
CAPTCHA Image