کلیدواژه‌ها = فرونشست زمین
پهنه‌بندی خطر وقوع فرونشست زمین در دشت هشتگرد بر اساس رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیار: WOI-BWM

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 127-148

10.22067/geoeh.2022.75445.1188

شبنم مهرنور؛ مریم رباطی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ فروغ فرساد؛ شهرام بیک پور


ارزیابی آسیب‌پذیری بافت شهری منطقه 18 تهران تحت تأثیر فرونشست زمین با استفاده از تحلیل شبکه‌ای ANP و GIS

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 193-219

10.22067/geoeh.2022.76899.1235

رامین رضایی شهابی؛ علیرضا عرب؛ حسن احمدی؛ امیر پیشوا؛ محمد اقبال شه بخش موسی زهی