کلیدواژه‌ها = تغییرات کاربری اراضی
برآورد نرخ فرونشست دشت ایوانکی و تحلیل نقش فعالیت های انسانی در وقوع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22067/geoeh.2024.87559.1477

امیرعلی عباس زاده؛ امیر صفاری؛ علی احمدآبادی


ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی بر اساس شاخص‌های کیفی اکولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه زریبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22067/geoeh.2024.86012.1446

مهین ساعدپناه؛ جمیل امان اللهی