کلیدواژه‌ها = زلزله
تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2023.80149.1317

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


ارزیابی کمی شاخص تاب‌آوری لرزه‌ای شهری (مطالعه موردی: مناطق 1 و 3 شهر زنجان)

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 229-246

10.22067/geoeh.2021.70371.1059

مه سیما کلانتری؛ مهدی اقبالی؛ دلباز صمدیان


تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله (مطالعه موردی: منطقه بیست تهران)

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

10.22067/geo.v0i0.20948

خدیجه نوروزی خطیری؛ بابک امیدوار؛ بهرام ملک محمدی؛ سجاد گنجه ای