کلیدواژه‌ها = ریسک
شناسایی و سنجش اهمیت شاخص های سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76633.1222

سید محمد موسوی پارسایی؛ مرتضی توکلی؛ مهدی پورطاهری


تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله (مطالعه موردی: منطقه بیست تهران)

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

10.22067/geo.v0i0.20948

خدیجه نوروزی خطیری؛ بابک امیدوار؛ بهرام ملک محمدی؛ سجاد گنجه ای