نویسنده = مجید رضائی بنفشه
مدل سازی و پایش پدیده خشکسالی در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 143-165

10.22067/geo.v0i0.79901

وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ مجید رضائی بنفشه


واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 133-153

10.22067/geo.v4i1.37833

مجید رضائی بنفشه؛ محمد سعید نجفی؛ حبیبه نقی زاده؛ شعیب آب خرابات