نویسنده = ابوالفضل قنبری
پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-36

10.22067/geo.v2i1.15617

ابوالفضل قنبری؛ محمد علی سالکی ملکی؛ معصومه قاسمی