کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری اجتماعی
تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2023.80149.1317

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


تعیین الگوی تاب‌آوری استان‌های ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 205-222

10.22067/geoeh.2021.69153.1028

فاطمه نصرنیا؛ نیلوفر اشک تراب؛ آذر شیخ زین الدین


تبیین عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی در برابر مخاطرات بیولوژیکال با تأکید بر کووید -19 (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19

10.22067/geoeh.2021.67234.0

حسین طهماسبی مقدم؛ محسن احد نژادروشتی؛ محمد تقی حیدری؛ علیرضا شغلی