دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1392 
پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ های گونۀ توت

10.22067/geo.v0i0.22460

مریم ملاشاهی؛ حبیب علیمحمدیان؛ سید محسن حسینی؛ وحید فیضی؛ علیرضا ریاحی بختیاری