مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403
این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول تحت عنوان «آینده‌نگاری سناریومبنا به­منظور تبیین مؤلفه‌های افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در مقابله با زلزله (نمونه موردی: منطقه 10)»، به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب است.

امین لطیفی؛ کرامت اله زیاری؛ سید مجید نادری


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403
تشکر و قدردانی نویسندگان مقاله از اداره منابع طبیعی و آبخیرداری و شرکت آب منطقه ای استان گلستان بابت در اختیار قرار دادن گرارشهای سیلاب 1398 گلستان تشکر می کنند.

کامران گنجی؛ سعید قره چلو؛ احمد احمدی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403
قدردانی و تشکر قدرانی و تشکر از نخبگان و متخصصان حوزۀ مدیریت بحران و مخاطرات شهر تبریز در انجام پژوهش حاضر که بخشی از رسالۀ دکتری تحت عنوان تحلیل فضایی تاب‌آوری سکونتگاه‌های شهری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر رویکرد آینده‌پژوهی و سناریونگاری (مطالعه موردی: شهر تبریز) با همکاری نویسندگان است.

حمیده غلامی؛ علی پناهی؛ حسن احمدزاده


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403
قدردانی و تشکر این تحقیق در گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انجام رسیده است؛ بنابراین از همه کسانی که در این فرآیند به ما کمک کرده‌اند، تشکر می‌کنیم. علاوه بر آن نویسندگان این تحقیق، از نظرات مفید داوران که باعث بهبود مقاله شده است، تشکر و سپاسگزاری می‌کنند.

محبوبه سربازی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مرتضی اکبری


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403
پژوهش حاضر با حمایت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و توسط نویسنده انجام شده است.

سیاوش صلواتیان