پیوستن به مندلی

همکارانی که تمایل دارند به گروه نشریه در پایگاه Mendeley بپیوندند با مراجعه به لینک https://www.mendeley.com/community/journal-of-geography-and-environmental-hazards/  گزینه join  را انتخاب کنند.