اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید رضا حسین زاده

جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی استاد
جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/SeyedReza_Hosseinzadeh
srhosszadehum.ac.ir
051-38805273
0000-0002-4147-8065

h-index: 4  

سردبیر

دکتر سید رضا حسین زاده

جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی استاد
جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/SeyedReza_Hosseinzadeh
srhosszadehum.ac.ir
051-38805273
0000-0002-4147-8065

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

.Prof. Victor R. Baker

Hydrology / Atmospheric Sciences University of Arizona, Department of Hydrology and Water Resources

profiles.arizona.edu/person/baker
bakeremail.arizona.edu
0000-0002-5982-8983

h-index: 85  

.Prof. Ziyadin Çakir

Geology Istanbul Technical University

web.itu.edu.tr/~cakirz/
ziyadingmai.com
0000-0003-3050-5619

h-index: 61  

Prof , Gao-Lin Wu

Physical Geography, Hydrology, Desertification State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau, Institute of Water and Soil Conservation,
Chinese Academy of Sciences

wugaolinnwsuaf.edu.cn
0000-0002-5449-7134

h-index: 29  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعدالله ولایتی

زمین شناسی استاد زمین شناسی
گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

velayati.profcms.um.ac.ir/
svelayatium.ac.ir
0000-0002-9273-4807

دکتر بهروز ساری صراف

جغرافیا- اقلیم شناسی استاد
جغرافیا- اقلیم شناسی
گروه جغرافیا دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?b.sari
sarisarraftabrizu.ac.ir
0000-0003-3923-0412

h-index: 2  

دکتر شعبان شتایی جویباری

مهندسی منابع طبیعی- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد
مهندسی منابع طبیعی- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ffs.gau.ac.ir/page?pageid=7755
shataeegau.ac.ir
0000-0002-3868-8475

دکتر منیژه قهرودی تالی

جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی استاد
جغرافیا- ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی تهران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387213
m-ghahroudisbu.ac.ir
0000-0002-8817-9329

دکتر ابوالفضل مسعودیان

جغرافیا- اقلیم شناسی استاد
جغرافیا- اقلیم شناسی
گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

geoold.ui.ac.ir/~s.a.masoodian/
s.a.masoodiangeo.ui.ac.ir
0000-0001-6227-6713

h-index: 2  

دکتر جعفر جوان

جغرافیای روستایی استاد جغرافیای روستایی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

jjavan.profcms.um.ac.ir/
jjavanum.ac.ir
0000-0002-2811-5411

دکتر احمد نوحه گر

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست استاد گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/~nohegar
nohegarut.ac.ir
0000-0003-4954-8782

h-index: 4  

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده

جغرافیا- اقلیم شناسی استاد جغرافیا دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/199/
hejazizadehkhu.ac.ir
0000-0003-3677-8044

h-index: 3  

دکتر حسین نگارش

جغرافیا- ژئومورفولوژی استاد جغرافیا- ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.sakhtar.com/Person-181858.html
h_negareshusb.ac.ir
0000-0003-4223-1440

h-index: 2  

دکتر مجتبی یمانی

جغرافیا- ژئومورفولوژی استاد
جغرافیا- ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/myamani/?lang=en-gb
myamaniut.ac.ir
0000-0002-2042-7365

h-index: 7  

دکتر بختیار فیضی زاده

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانشگاه تبریز

geography.tabrizu.ac.ir/fa/page/2593/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
feizizadehtabrizu.ac.ir
0000-0002-3367-2925

h-index: 20  

دکتر مسعود مینائی

سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار جغرافیا - سنجش از دوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Masoud_Minaei
m.minaeium.ac.ir
05138805255
0000-0001-6233-416X

h-index: 7