بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا برکارکردهای اکتسابی مرزها در جنوب غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تحولات ناشی از جهانی شدن و ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات سبب شده است که فضاهای جغرافیایی در هم آمیخته شود و پیوندهای فضایی تا حد قابل توجهی گسترش پیدا کند. این افزایش سبب شده است کارکردهای ارتباطی مرز‌ها تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند. اما با گسترش ویروس کرونا به یکباره تغییرات گسترده‌ای ایجاد شد و پیوندهای بین فضا‌های جغرافیایی دچار تحول شد و کارکرد ارتباطی مرزها تحت تأثیر گسترده ای قرار گرفت. بر این اساس، در تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که شیوع ویروس کرونا بر کارکرد ارتباطی مرزها در جنوب غرب آسیا چه تأثیراتی داشته است؟ نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که شیوع ویروس کرونا کارکرد ارتباطی مرزها در جنوب غرب آسیا را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده و پیوندهای بین فضاها را کاهش داده است تا حدی که در برخی موارد کارکرد مانعی جایگزین آن شده است. اگر چه بیماری ویروس کرونا تا حدی کنترل شده و فروکش کرده است اما به نظر می رسد جوامع انسان در آینده با بیماری ها و مسائل و مشکلات متعددی از این دست مواجه خواهد بود که نتایج تحقیق حاضر می تواند زمینه آمادگی کشورها را فراهم آورده و نا‌امنی ها و چالش های ناشی از این دست از مشکلات را تا حد قابل توجهی بتوانند کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image