ارزیابی پتانسیل تخریب اکولوژیکی منطقه حفاظت‌شده کوسالان با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی تخریب اکولوژیکی منطقه حفاظت‌شده کوسالان در شهرستان مریوان در استان کردستان با استفاده از فن‌آوری‌های سنجش‌ازدور و GIS انجام‌ شده است. برای این منظور تصاویر دو دوره زمانی مربوط به سال‌های 1989 و 2020 تهیه گردید. پس از انجام تصحیحات رادیومتریک و اتمسفریک، تغییرات شاخص NDVI که بیان کننده‌ی تغییرات پوشش گیاهی در دو بازه زمانی مورد بررسی است مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مدل‌سازی تخریب اکولوژیک از 4 معیار کلی پوشش گیاهی، زمین-شناسی، فیزیوگرافی و فعالیت‌های انسانی و 8 زیر معیار شامل فاصله از روستا، فاصله از جاده، محدوده‌های زمین ‌لغزش، شدت فرسایش، شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا و پوشش گیاهی استفاده گردید. زیر معیارها با مدل Fuzzy استاندارد شدند و با روش AHPوزن‌دهی گردیدند. تغییرات پوشش گیاهی در آستانه‌های مختلف شاخص NDVI شامل سه آستانه 1-3/0، 1-4/0 و 1-1/0 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که کیفیت و تراکم پوشش گیاهی دارای روند کاهشی در طول این 31 سال بوده است. نتایج مدل‌سازی پتانسیل تخریب اکولوژیکی نشان داد مؤثرترین معیار در ایجاد تخریب، فاصله از روستا است. به‌ طور کلی 50 درصد از مساحت منطقه دارای پتانسیل بالای تخریب اکولوژیکی است. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مدل‌های دقیق و تجزیه تحلیل نتایج آن‌ها در محیط GIS می‌تواند روش دقیقی در برآورد پتانسیل تخریب اکولوژیکی مناطق حفاظت شده باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 11 فروردین 1401