برآورد بیشینه شتاب افقی زمین‌لرزه با به‌کارگیری تحلیل احتمالاتی در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زمین‌شناسی دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

با وجود رخدادهای ویران‌گری هم‌چون زمین‌لرزه سال 2003 بم (M_w~6.6)، تدوین نقشه های خطر زمین‌لرزه به‌روز برای طراحی سازه‌ها در این گستره بسیار ضروری است. در‌این بررسی که یک پژوهش با نتایج کاربردی درزمینه مهندسی زمین‌لرزه است، یک کاتالوگ لرزه‌ای شامل رخدادهای‌ تاریخی و دستگاهی تدوین شده و سپس 21 منبع لرزه‌زا در گستره شهرهای استان کرمان و اطراف آن شناسایی شد. پارامترهای لرزه‌خیزی برای تمامی ‌21 چشمه تخمین زده شده و یک مدل پیوند کاهیدگی مناسب برای‌این گستره برای به‌دست آوردن نقشه‌های خطر زمین‌لرزه با درنظرگیری اثرات ساختگاهی گزینش شد. در پایان، نقشه‌های خطر زمین‌لرزه که یکی از اساسی‌ترین نیازهای طراحی لرزه‌ای و‌آیین‌نامه‌های لرزه‌ای می‌باشد، در قالب پارامتر بیشینه شتاب زمین برای دوره بازگشت‌های 475 و 2475 سال ارائه شده و گستره‌های پرخطر لرزه‌ای در استان کرمان معرفی شدند. این گستره‌ها شامل نوار کوهبنان-گلباف-بم و گستره جیرفت-کهنوج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 19 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1400