بررسی رابطه اشکال کارستی و ساختارهای تکتونیکی محدودۀ تمتمان نازلو‌چای، شمال غرب ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکدۀ برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشکدۀ برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشکده­ ی برنامه­ ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

نتایج حاصل از بررسی­ منطقه محدودۀ تمتمان نازلو­چای، شمال غرب ارومیه، نشان می­دهد اقلیم منطقه نیمه‌خشک و سرد بوده و رژیم بارش آن مدیترانه­ای است. ژئومورفولوژی آن جوان و توپوگرافی­اش رابطه مستقیم با ساختارهای زمین­شناسی دارد؛ یعنی اغلب چین­ها و شکستگی­ها ارتفاعات را می­سازند. سنگ­شناسی سازند همراه با عملکرد فرآیندهای تکتونیکی که منجر به انحلال و ایجاد درزه و شکاف در سنگ­ها شده است، شرایط لازم را جهت تشکیل اشکال نه‌چندان تکامل‌یافته کارستی فراهم کرده است. مهم­ترین اشکال کارستی منطقه عبارتند از کارن، پیناکل­ها، کانال­ها و دولین انحلالی و حفرات انحلالی، چشمه­های کارستی و غارها که در امتداد درزه و شکاف­ها و گسل­ها گسترش یافته­اند و بیانگر ارتباط بین این اشکال و ساختارهای تکتونیکی منطقه هستند. در این تحقیق به‌منظور پی بردن به ارتباط بین تکتونیک و کارست­زایی، اقدام به اندازه­گیری شیب و امتداد شکستگی­ها (درزه­ها و گسل­ها) در 7 ناحیه شده است. نتایج به دست آمده از بررسی­های صحرایی و مقایسه آن‌ها با اطلاعات موجود در اسناد سنجش‌ازدور نشان می­دهد جهت غالب درزه­ها در منطقه با جهت گسل­ها انطباق دارد. همچنین مشخص شده است که اشکال کارستی بیشتر در امتداد همین درزه­ها به وجود آمده است. از طرف دیگر قسمت اعظم دره­ها با ساختارهای زمین­شناسی منطقه، یعنی گسل­ها و چین­ها نیز همخوانی دارد. بنابراین تکتونیک نقش مؤثری در ایجاد اشکال کارستی و مخاطرات آن در منطقه داشته است. بر اساس نقشه­ پهنه­بندی مخاطرات ریزش سنگ تولید شده، 77/3 درصد از کل منطقه در محدودۀ خطر بالا قرار دارد.

چکیده تصویری

بررسی رابطه اشکال کارستی و ساختارهای تکتونیکی محدودۀ تمتمان نازلو‌چای، شمال غرب ارومیه

کلیدواژه‌ها


افراسیابیان، احمد؛ 1377. اهمیت مطالعات و تحقیقات منابع آب کارست در ایران. مجموعه مقالات دومین همایش جهانی آب در سازندهای کارستی. تهران. کرمانشاه. 354 ص.
بوسلیک، زهرا؛ چرچی، عباس؛ کشاورزی، محمد رضا؛ احمد نژاد، زینب؛ 1391. بررسی نقش عوامل ساختاری در ظهور چشمه‌های منطقه کارستی ایذه با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS. پژوهش‌های دانش زمین. سال سوم. شماره 10. صص 16-32
                                     https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088299.1391.3.2.2.7
پیراسته، سعید؛ 1385. نقش شکستگی­ها در توسعه کارست – محدوده تاقدیس پابده از زاگرس چین خورده: کاربرد داده-های ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). فصلنامه جغرافیایی سرزمین. سال سوم. شمارۀ 11. صص 49-66.                        https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5943.html#ar_info_pnl_cite
سناخوان، عطیه؛ پورکرمانی، محسن؛ حاجی حسینلو، حسن؛ حسن­پور­صدقی، محمد؛ 1391. ارزیابی زمین­ساختی و لرزه­خیزی منطقه نازلو ارومیه، شمالغرب ایران، سی و یکمین همایش علوم زمین. تهران. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور                                                              https://civilica.com/doc/186946
ولایتی، سعداله؛ خانعلی زاده، فریده؛ 1390. بررسی رابطه ساختارهای تکتونیک و اشکال کارستی (مطالعه موردی حوضه آبریز کارده). جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران). سال نهم. شماره 31. ص 171-189.                                                                                      https://magiran.com/p951522
 
Çiftçi, N.B., Bozkurt, E., 2007. Anomalous stress field and active breaching at relay ramps: a field example from Gediz Graben, SW Turkey. Geol. Mag. 144 (4), 687–699. https:// doi.org/ 10.1017/S0016756807003500
Curewitz, D., Karson, J.A., 1997. Structural settings of hydrothermal outflow: fracture permeability maintained by fault propagation and interaction. J. Volcanol. Geotherm. Res. 79 (3–4), 149–168. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(97)00027-9
Dockrill, B., Shipton, Z.K., 2010. Structural controls on leakage from a natural CO2 geologic storage site: Central Utah, U.S.A. J. Struct. Geol. 32 (11), 1768–1782. https:// doi.org/ 10.1016/j.jsg.2010.01.007
Fossen, H., Rotevatn, A., 2016. Fault linkage and relay structures in extensional settings—A review. Earth Sci. Rev. 154, 14–28. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.11.014
Haji Hosseinlou, H., (2015). Kinematics of Transpressional Deformation in Urmia Fault Zone,  (Northwest Iran). Iranian Journal of Earth Scinces, 7, 59-67. https:// ijes.mashhad.iau.ir/ article_522935.html
Kattenhorn, S.A., Aydin, A., Pollard, D.D., 2000. Joints at high angles to normal fault strike: an explanation using 3-D numerical models of fault-perturbed stress fields. J. Struct. Geol. 22, 1–23. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(99)00130-3
Nikolaev, PN., 1977. Method of statistical analysis of joints and reconstruction of the tectonic stress fields. J high Schools Geol Prosp Moscow 12:103-115 (in Russian). ISBN: 978-3-662-43992-0
Rotevatn, A., Buckley, S., Howell, J., Fossen, H., 2009. Overlapping faults and their effect on fluid flow in different reservoir types: A LIDAR-based outcrop modeling and flow simulation study. AAPG (Am. Assoc. Pet. Geol.) Bull. 93, 407–427. https:// doi.org/ 10.1306/09300807092
Rowland, J.V., Sibson, R.H., 2004. Structural controls on hydrothermal flow in a segmented rift system, Taupo Volcanic Zone, New Zealand. Geofluids 4, 259–283. https:// doi.org/ 10.1111/ j.1468-8123.2004.00091.x
Sibson, R.H., 1996. Structural permeability of fluid-driven fault-fracture meshes. J. Struct. Geol. 18, 1031–1042. https://doi.org/10.1016/0191-8141(96)00032-6
Springfield, VT., Rapp, JR., Anders, RB., 1979. Effect of karst and geologic structure on the circulation of water and permeability in carbonate aquifers. U.S. J Hydrol 43: 313-332. https://doi.org/10.1016/0022-1694(79)90178-1
 
CAPTCHA Image