بررسی نقش کاربری بهینه اراضی در تولید رواناب (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز نهر اعظم شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تغییر کاربری اراضی یکی از فاکتور­های مهم در تغییر وضعیت هیدرولوژیکی جریان، فرسایش و رسوب و گاهی اوقات منجر به مشکلات جدی در شرایط اکولوژیکی می‌‌گردد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تبدیل بارش به رواناب حوزه در شرایط کاربری فعلی نسبت به شرایط بهینه است. بدین منظور پس از تهیه نقشه کاربری اراضی فعلی و نقشه توان اکولوژیکی حوزه (کاربری بهینه) اثرات کاربری اراضی روی تولید رواناب حوزه آبخیز نهر اعظم شیراز به‌وسیله اجرای مدل هیدرولوژیکی SCS (روش سرویس حفاظت خاک آمریکا) در دو حالت کاربری فعلی و بهینه موردبررسی قرار می­گیرد. مقایسه سطوح کاربری­ها در هر دو شرایط نشان می­دهد که در کل در وسعت اراضی کشاورزی تغییر چندانی حاصل نشده است؛ اما در شرایط بهینه نسبت به شرایط فعلی 1/8 درصد از سطح اراضی شهری کاهش یافته و 18/17 درصد به سطح اراضی مرتعی افزوده می‌شود. همچنین نتایج نشان دهنده مقدار متوسط شماره منحنی 6/82 برای کاربری‌های فعلی و 2/75 برای کاربری­های بهینه است. نتایج حاصل از برآورد ارتفاع رواناب در دو شرایط موردبررسی نشان می­دهد که درصد کاهش ارتفاع رواناب در شرایط بهینه نسبت به فعلی با افزایش دوره بازگشت کمتر می­شود، به‌طوری‌که بیشترین درصد کاهش ارتفاع رواناب مربوط به دوره بازگشت­های 2، 5، 10 و 25 سال به ترتیب با 47/37، 97/29، 54/26 و 32/23 درصد است. این نتایج نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی به‌منظور کاربری اراضی بر اساس استعداد آن‌ها نقش قابل توجهی در کاهش خسارات سیل و نیز هدررفت رواناب‌ها دارد.

چکیده تصویری

بررسی نقش کاربری بهینه اراضی در تولید رواناب (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز نهر اعظم شیراز)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رضایی مقدم، محمدحسین؛ اندریانی، صغری؛ الماس پور، فرهاد؛ ولی زاده کامران، خلیل؛ مختاری اصل، ابوالفضل؛ 1393. بررسی اثرات تغییر کاربری و پوشش اراضی بر روی سیل‌خیزی و دبی رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد علویان). هیدروژئومرفولوژی. دوره 1. شماره 1. صص 57-41. https://journals.tabrizu.ac.ir/article_3274.html  
سازمان نقشه‌برداری کشور. نقشه‌‌های رقومی توپوگرافی 1:250000 منطقه خشک‌رود شیراز.
شایسته، کامران؛ عابدیان، سحر؛ 1398. ارزیابی درازمدت اثرات هیدرولوژیک تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب سالانه در حوضه آبریز زیارت. فصلنامه‌ علمی فضای جغرافیایی. سال نوزدهم. شماره 66. صص 61-43.  http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-3766-fa.html
فرضی، پریسا؛ آذرخشی، مریم؛ رسول‌زاده، علی؛ بشیری، مهدی؛  1395. تأثیر کاربری اراضی بر تولید رواناب و رسوب در شیب‌ها و شدت‌های بارش. مختلف با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر، تربت‌حیدریه). علوم و مهندسی آبخیزداری. دوره 10. شماره 33. صص 26-19. http://jwmsei.ir/article-1-543-fa.html
مخدوم، مجید؛ 1381. شالوده آمایش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران.
مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ 1381. گزارش سیمای حوضه آبخیز رودخانه خشک شیراز.
مهدوی، محمد؛ 1392. هیدرولوژی کاربردی. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.
هادیانی، میر امید؛ 1386. نقش تغییر کاربری اراضی بر دبی سیلاب‌های منطقه‌ای (مطالعة موردی در حوزه آبخیز مادرسو). محیط‌شناسی. دوره 33. شماره 42. صص 16 -9.
 
Bales, J., Beston, R.P., 1981. The curve number as a hydrologic index. Proceeding of international symposium on Rainfall–runoff hydrologic modeling. Mississipi state university, pp. 371-386.
Elfert, S., Bormann, H., 2010. Simulated impact of past and possible future land use changes on the hydrological response of the Northern German lowland Hunte catchment. Journal of Hydrology, vol .383, pp. 245–255. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.12.040    
Hörmann, G., Horn, A., Fohrer, N., 2005. The evaluation of land-use options inmesoscale catchments-prospects and limitations of eco-hydrological models. Ecol Model, vol. 187, pp. 3–14. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.01.022
Huismann, J.A., Breuer, L., Bormann, H., Bronstert, A., Croke, B.F.W., Frede, H.G, Gräff, T., Hubrechts, L., Jakeman, A.J., Kite, G., Leavesley, G., Lanini, J., Lettenmaier, D.P., Lindström, G., Seibert, J., Sivapalan, M.G., Viney, N.R., Willems, P., 2009. Assessing the impact of land use change on hydrology by ensemble modelling (LUCHEM) III: scenario analysis. Adv Water Resour, vol. 32, pp. 159–170. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2008.06.009
Mercado M.A., Lee B.Y., Memon S.A, Umer S.R, Salim I., Lee C., 2017. Influence of land development on stormwater runoff from a mixed land use and land cover catchment. Science of the Total Environment, vol. 599, pp. 2142-2155. https:// doi.org/ 10.1016/ j. scitotenv. 2017.05.081
Owji, M.R., Nikkami, D., Mahdian, M.H., Mahmoudi, S., 2012. Minimizing Surface Runoff by Optimizing Land Use Management. World Applied Sciences Journal, vol. 20, pp. 170-176. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.20.01.125
Shrestha, S., Cui, S., Xu, L., Wang, L., Manandhar, B., Ding, S., 2021. Impact of Land Use Change Due to Urbanisation on Surface Runoff Using GIS-Based SCS–CN Method: A Case Study of Xiamen City China. land, vol. 10, pp. 1-18. https://doi.org/10.3390/land10080839
Sundar Kumar, P., Kanth, R., Babu, M.J., Praveen, T.V., Vagolu, V., 2010. Analysis of the Runoff for Watershed Using SCS-CN Method and Geographic Information Systems. International Journal of Engineering Science and Technology, vol. 2, pp. 3947-3654. https:// www. researchgate. net/ journal/ International -Journal- of- Engineering- Science- and-Technology - 0975-5462
Yeo, I.Y., Guldmann, J.M., 2009. Analyzing the relationship between peak runoff discharge and land-use pattern–a spatial optimization approach. Hydrology and Earth System Sciences, vol. 6, pp. 3543–3575.  https://doi.org /10.5194/hessd-6-3543-2009
Yeshewatesfa, H., Bardossy A., 2004. Modeling of the effect of land use changes on the runoff generation of a river basin through parameter regionalization of a watershed model. Journal of Hydrology, vol. 292, pp. 281-295. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.01.002
Zang, X., Cao, W., Guo, Q, Wu, S., 2010. Effects of land use change on surface run off and sediment yield at different watershed scales on the Loess Plateau. International Journal of Sediment Research, vol. 25, pp. 283-29.  https://doi.org/10.1016/S1001-6279(10)60045-5
 
 
 
CAPTCHA Image