بررسی تأثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهایی است که برای تقویت و ارتقای اثربخش سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش به بررسی تأثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین پرداخته شده است. این منطقه یکی از مقاصد گردشگری مهم در ایران محسوب می‌شود که مانند هر مقصد گردشگری دیگر می‌تواند از سوی مخاطرات محیطی مورد تهدید قرار گیرد. در همین راستا تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و به کمک دو جامعه آماری مرتبط با گردشگری یعنی گردشگران داخلی وارد شده به مقصد گردشگری و مسئولین فعال در بخش گردشگری منطقه به بررسی مخاطراتی که بر توسعه گردشگری تأثیر می‌گذارند، پرداخته است. نتیجه‌ای که از این تحقیق به دست آمد بیانگر بالا بودن احتمال وقوع مخاطرات بهداشتی و محیطی از دیدگاه گردشگران و همچنین مخاطرات ساختاری- عملکردی از دیدگاه مسئولین فعال در بخش گردشگری می‌باشد. اما در صورت محاسبه مجموع احتمالات خطر از دیدگاه هر دو گروه این نتیجه حاصل می‌شود که احتمال تهدید سیستم گردشگری محدوده مطالعاتی، در زمینه احتمال خطرات اقتصادی- مالی با مقدار 29/3 از همه بیشتر می‌باشد، شاخص احتمال خطرات بهداشتی- محیطی با مقدار 17/3 در رده دوم قرار دارد، بعد از آن شاخص ساختاری- عملکردی با مقدار 93/2 در رده سوم قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


الوانی، مهدی؛ پیروزبخت، معصومه؛ 1385. فرایند مدیریت جهانگردی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ایمانی، بهرام؛ 1388. اثرات گردشگری در توسعه روستایی مطالعه موردی، دهستان آبگرم سرعین در استان اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. استاد راهنما: مجتبی قدیری معصوم. دانشگاه تهران.
بابایی، محمدعلی؛ وزیرزنجانی، حمیدرضا؛ 1385. مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای ارتقای اثر بخش سازمان‌ها. ماهنامه تدبیر. سال هجدهم. شماره 170.
باپیری، جعفر؛ 1391. مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری. انتشارات مهکامه.
بایزیدی، ابراهیم؛ اولادی، بهنام؛ عباسی، نرگس؛ 1388. تحلیل داده‌های پرسش نامه‌ای به کمک نرم افزار SPSS 18. انتشارات عابد.
پاپلی یزدی، محمد حسین؛ سقایی، مهدی؛ 1385. گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت.
پور فرج، ابراهیم؛ 1393. نهادها و سازمان‌های مرتبط با گردشگری در ایران با تأکید بر مفاهیم. به کوشش دکتر اکبر پورفرج. کانون هماهنگی دانش و صنعت گردشگری.
پورفرج، اکبر و همکاران؛ 1392. رفتار میان فرهنگی در گردشگری: مفاهیم و تحلیل‌ها. نشر سمیرا. تهران.
زارع، رحیم؛ زندی، ابتهال؛ خان محمدی، هادی؛ 1393. نهادها و سازمان‌های مرتبط با گردشگری در ایران با تأکید بر مفاهیم. به کوشش دکتر اکبر پورفرج. کانون هماهنگی دانش و صنعت گردشگری.
عسگری، علی؛ 1388. راهنمای بین‌المللی ایزو 31000 مدیریت ریسک. انتشارات نور علم. همدان.
عیاشی، اطهره؛ 1391. ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم‌های گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد). پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: حسنعلی فرجی سبکبار. دانشگاه تهران. دانشکده جغرافیا.
معصومی، مسعود؛ 1388. درآمدی بر رویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی. شهری منطقه‌ای. انتشارات سمیرا.
Correia, A., Pimpao, A., & Crouch, R. (2008). Portuguese charter tourists to long-haul destinations: A travel motive segmentation. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(2), 169-186.
Eragi, M. I. (2006). Tourism services quality (TourServQual) in Egypt, the viewpoints of external and internal customers. Benchmarking: An International Journal, 13(4), 469-492.
Han, J. Y. (2005). The relationships of perceived risk to personal factors, knowledge of destination, and travel purchase decisions in international leisure travel (Unpublished doctoral dissertation). The Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University , Virginia, Sharlot vil. United States of America.
Kozak, M., & Andeu, L. (2007). The impact of perception of risk on international travelers. International Journal of Tourism Research, 9, 233-242.
Mason, P. (2003). Tourism impacts, planning and management. Amsterdam: Elsevier.
UNEP Conference. (2007). Disaster risk reduction in tourism destinations. Londen.
UNWTO Conference. (2006). Understanding tourism and designing strategies. Argentina.
Wang, Y. S. (2009). The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan´s international inbound tourism demand. Tourism Management, 102, 75-82.
CAPTCHA Image