باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

وقوع سیلاب‌های شدید یکی از مهم ترین مخاطرات هیدرو- ژئومورفیک حوضه های آبریز منتهی به دریای خزر است که طی سال های اخیر روندی افزایشی داشته است. رودخانه سه-هزار که از یخچال های دره ای تخت سلیمان سرچشمه می گیرد، طی ده‌سال اخیر و خصوصا در تابستان ها بشدت سیلابی شده و بسیاری از کارشناسان محلی علت وقوع سیلاب ها را به تشدید ذوب یخچالی نسبت می دهند. برای بررسی بهتر موضوع، داده های طولانی تری از سیلاب مورد نیاز است که در این مقاله با استفاده از دندروژئومورفولوژی به بازسازی این تقویم پرداخته شده است. دندروژئومورفولوژی یا ژئومورفولوژی درختی از تغییرات به وجود آمده در ساختار و حلقه های رشد درختان برای بازسازی زمان و نحوه عملکرد فرایندهای ژئومورفیک استفاده می کند. برای نیل به اهداف مقاله پس از بررسی اولیه میدانی منطقه و تعیین محدوده مطالعاتی، نقشه ژئومورفولوژی بستر تهیه شد و طی عملیات میدانی تفصیلی نمونه برداری های لازم از تنه و ریشه درختان انتخابی در قالب مقاطع عرضی و گوه ها صورت گرفت. بر اساس نوع تغییرات و واکنش تنه و ریشه درختان به فرایند سیلاب، زمان وقوع سیلاب های بزرگ مشخص و دبی آنها به طور تقریبی برآورد گردید. نتایج مطالعه وقوع 6 سیلاب بزرگ مربوط به قبل از تاریخ تأسیس ایستگاه (1380) را نشان می دهد. در دوره مطالعه هر چه به زمان حاضر نزدیک تر می شویم، فاصله تکرار سیلاب ها کوتاه تر شده و اثر آنها بر ژئومورفولوژی و اکولوژی منطقه شدیدتر شده است.

کلیدواژه‌ها


Alestalo, J., 1971. Dendrochronological Interpretation of Geomorphic processes. Fennia 105, 1 –140.
Baker, V. R., 2008. Paleoflood hydrology: origin, Progress, prospects. Geomorphology 101, 1-13.
Ballesteros, J. A., Stoffel, M., Bodoque. J. M., Bollschweiler, M., Hitz, O. M., Diez-Herrero, A. 2010. Changes in wood anatomy in tree rings of Pinus pinaster Ait. following wounding by flash floods. Tree-Ring Research 66: 93–103.
Ballesteros, J. A., Eguibar, M., Bodoque, J. M., Diez, A., Stoffel, M., Gutierrez, I. 2012. (in press): Estimating flash flood discharge in an ungauged mountain catchment with 2D hydraulic models and dendrogeomorphic paleostage indicators. Hydrological Processes 25: 970-979
Baumann, F. and Kaiser, K. F.: The Multetta debris fan, eastern Swiss Alps: a 500-year debris flow chronology, Arct. Antarc. Alp. Res., 31(2), 128–134, 1999.
Benito, G., Thorndy Craft. V. R., 2005. paleoflood hydrology and Its role in applied hydrological sciences. Journal of Hydrology 313, 3-15
Bodoque, J. M., D´ıez-Herrero, A., Mart´ın-Duquea, J. F., Rubiales, J.M., Godfrey, A., Pedraza, J., Carrasco, R. M., and Sanz, M. A.: Sheet erosion rates determined by using dendrogeomorphological analysis of exposed tree roots: Two examples from Central
Spain., Catena, 64, 81–102, 2005.
Bodoque, J.M., A. Lucia, J.A. Ballesteros, J.F. Martin-Duque, Juan M. Rubiales, M. Genova, 2011. Measuring medium-term sheet erosion in gullies from trees: A case study using dendrogeomorphological analysis of exposed pine roots in central Iberia, Geomorphology 134, 417-425
Bodoque, J. M., Ballesteros, J. A.,2010. Dendrogeomorphic analysis of flash floods in a small ungauged mountain catchment (Central Spain). Geomorphology 118: 383–392.
Bollschweiler, M., 2007. Spatial and temporal occurrence of past debris flows in the Valais Alps – results from tree-ring analys is, Geo-Focus, 20, 182 pp.
Bollschweiler, M. and Stoffel, M.: Debris flows on forested cones – reconstruction and comparison of frequencies in two catchmentsin Val Ferret, Switzerland, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 7, 207–218, 2007,
Bollschweiler, M., Stoffel, M., 2010. Tree rings and debris flows: recent developments, future directions. Progress in Physical Geography 34: 625–645.
Bollschweiler, M., Stoffel, M., Ehmisch, M., and Monbaron, M.: Reconstructing spatio-temporal patterns of debris-flow activitywith dendrogeomorphological methods, Geomorphology, 87(4), 337–351, 2007.
Carrara, P. E. and Carroll, T. R.: The determination of erosion rates from exposed tree roots in the Piceance Basin, Colorado, EarthSurf. Process., 4, 307–317, 1979.
Costa, J. E.,1987. Colorado Big Thompson flood: geologic evidence of a rare hydrologic event. Geology 6, 617-620
Esmaili, R., Hosseinzadeh, M.M., Motavlli, S., 2011. Field Technique in Fluvial Geomorphology. Lahot, Tehran, 209pp
Gartner, H., Schweingruber, F. H., and Dikau, R.: Determination of erosion rates by analyzing structural changes in the growth
Pattern of exposed roots, Dendrochronologia, 19, 81–91, 2001.
Goudie, A., Anderson. M, Burt. T., Lwein, J., Richards, K., Whalley, B., Worsley, P., 1998 Geomorphological Techniques Routledge. 570 pp.
Harison, S.S., Reid, J.R., 1967. A flood-frequency graph based on tree-scar data. Proc. North Dakota Acad. Sci., 21, 23-33
Helley, E. J. and LaMarche, V. C.: December., 1964. a 400-year flood in Northern California. U.S., Geological Survey Professional Paper 600-D, D34–D37, 1968.
Hosseinzadeh, SR., Jahadi Toroughi, M., 2012. The study of paleoflood Hydrology using slack-water Deposits. Quantitive Geomorphology reaserches 1, 83-104
Hitz, O. M., G¨artner, H., Heinrich, I., and Monbaron, M.: First time application of Ash (Fraxinus excelsior L.) roots to determine erosion rates in mountain torrents, Catena, 72, 248–258, 2008.
Hupp, C.R., 1988. Plant ecological aspects of flood geomorphology and paleoflood history, In: V.R. Baker, R.C. Kochel, and P. Patton ( Editors), Flood Geomorphology, Wiley, New York, pp. 335-356
Hupp, C. R., 1984. Dendrogeomorphic evidence of debris flow frequency and magnitude at Mount Shasta, California, Env. Geol. Wat. Sci.6, 121–128.
Hupp, C. R., Osterkamp, W. R., and Thornton, J. L., 1987. Dendrogeomorphic evidence and dating of recent debris flows on Mount Shasta, northern California. U.S., Geol. Surv. Prof. Pap., 1396B, 1–39.
Jahadi Toroughi, M., Hosseinzadeh, SR., 2011. The Response of Fluvial Systems to Large Flood Events.Environmental Erosion Researches 4, 68-75.
LaMarche, V.C., 1968. Rates of slope degradation as determined from botanical evidence, White Mountains, California. US Geological
Survey Professional Paper 352-I.
LaMarche, V. C.: An 800-year history of stream erosion as indicated by botanical evidence, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 550D, 83–86, 1966.
LaMarche, V. C., 1961. Rate of slope erosion in the White Mountains, California, Geol. Soc. Am. Bull., 72, 1579–1580.
Malik, I., 2008. Dating of small gully formation and establishing erosion rates in old gullies under forest by means of anatomical changes in exposed tree roots (Southern Poland), Geomorphology 93, 421–436
Mayer, B., Stoffel, M., Bollschweiler, M., Hübl, J., Rudolf-Miklau, F., 2011. Possibilities and limitations of dendrogeomorphic time-series reconstructions on sites influenced by debris flows and frequent snow avalanche activity. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 43: 649–658.
Mayer, B., Markus Stoffel b,c, Michelle Bollschweiler, Johannes Hübl, Florian Rudolf-Miklau., 2010. Frequency and spread of debris floods on fans: A dendrogeomorphic case study from a dolomite catchment in the Austrian Alps, Geomorphology 118, 199–206
McAuliffe, J. R., Scuderi, L. A. and McFadden, L. D., 2006. Tree-ring record of hillslope erosion and valley floor dynamics:Landscape
responses to climate variation during the last 400yr in the Colorado Plateau, northeastern Arizona. Glob. Planet. Change, 50, 184–201.
Poorahmad, Ahmad., 1998. The role of Geography structure on the 1999 flood of Neka city. Mohit Shenasi 29. 59-70
Rezaei, P., 2009. Synoptic Analysis of Masoule Catchment Floods. Physical Geography Research Quarterly 68 , 105-118.
Ruiz-Villanueva, V., Diez-Herrero, A., Stoffel, M., Bollschweiler, M., Bodoque, J. M., Ballesteros., J. A., 2010. Dendrogeomorphic analysis of flash floods in a small ungauged mountain catchment (Central Spain), Geomorphology 118, 383–392
Scuderi, L., McFadden, L., and McAuliffe, J.: Dendrogeomorphically derived slope and stream response to decadal and centennial scale climate variability: Implications for downstream sedimentation, Nat. Hazards Earth Syst. Sci.,
Shroder, J. F., 1980. Dendrogeomorphology: review and new techniques of tree-ring dating, Prog. Phys. Geogr. 4, 161–188.
Sigafoos, R. H., 1964. Botanical evidence of floods and floodplain deposition, U.S. Geol. Surv. Prof. Paper 485-A.
Stewart, J. H., and Lamarch, V.C. Jr.,1967. Erosion and deposition produced by the flood of December, 1964 on Coffee Creek, Trinity County, California. United States Geological Survey, professional Paper 422-K, 1-22
St. George, S. and Nielsen, E.: Palaeoflood records for the Red River, Manitoba, Canada, derived from anatomical tree-ring signatures, Holocene, 13, 547–555, 2003.
St. George, S. and Nielsen, E.: Signatures of high-magnitude 19thcentury floods in Quercus macrocarpa tree rings along the Red River, Manitoba, Canada, Geology, 28, 899–902, 2000.
Stoffel, M. and Bollschweiler, M., 2007. Tree-ring based reconstruction of past debris-flow events and assessment of future risks in 32
torrents of the Valais Alps (Switzerland), Quat. Int., 167/8, 398– 399.
Stoffel, M. and Beniston, M., 2006. On the incidence of debris flows from the early Little Ice Age to a future greenhouse climate: a case study from the Swiss Alps, Geophys. Res. Lett, 33, L16404.
Stoffel, M., Conus, D., Grichting, M. A., Li`evre, I., and Maˆıtre, G., 2008. Unraveling the patterns of late Holocene debris-flow activity on a cone in the central Swiss Alps: chronology, environment and implications for the future, Glob. Planet. Change, 60, 222–234.
Stoffel, M., Li`evre, I., Conus, D., Grichting, M., Raetzo, H., G¨artner, H. W., and Monbaron, M2005.: 400 years of debris flow
activity and triggering weather conditions: Ritigraben, Valais, Switzerland, Arct. Antarc. Alp. Res., 37(3), 387–395.
Stoffel, M., Bollschweiler, M., Butler, D. R., Luckman, B. H., 2010. Tree rings and natural hazards: A state-of-the-art. Springer, Heidelberg, Berlin, New York, 505 pp
Stoffel, M., Bollschweiler, M., 2008. Tree-ring analysis in natural hazards research – an overview. Natural Hazards and Earth System Sciences 8: 187–202.
Stoffel, M., Wilford, D.J., 2012. Hydrogeomorphic processes and vegetation: disturbance, process histories, dependencies and interactions. Earth Surface Processes and Landforms 37: 9-22 . 12,13,14
Stoffel, M., Bollschweiler, M., Widmer, S., Sorg, A., 2010. Spatio-temporal variability in debris-flow activity: a tree-ring study at Geisstriftbach (Swiss Alps) extending back to AD 1736. Swiss Journal of Geosciences 103: 283–292
Stoffel, M., Bollschweiler, M., 2009. What tree rings can tell about earth-surface processes. Teaching the principles of dendrogeomorphology. Geography Compass 3: 1013–1037.
Stoffel , M., Casteller, A., Luckman, B.H., Villalba, R., 2012. Spatiotemporal analysis of channel wall erosion in ephemeral torrents using tree roots – An example from the Patagonian Andes. Geology. 40(3): 247–250.
Stoffel, M., Wilford, D.J., 2012. Hydrogeomorphic processes and vegetation: disturbance, process histories, dependencies and interactions. Earth Surface Processes and Landforms 37: 9-22
Stokes, M. A. and Smiley, T. L.: An introduction to tree-ring dating, University of Chicago Press, Chicago, 73 pp., 1968.
Strunk, H., 1997. Dating of Geomorphological processes using dendrogeomorphological methods, Catena 31, 137–151.
Strunk, H.: Dendrogeomorphology of debris flows, Dendrochronologia, 7, 15–25, 1989.
Yamani, M., 2009. The Measurement of Annual Movement of Alamkooh Glaciers . Physical Geography Research Quarterly 67, 31-52.
Yanosky, T. M., 1982. Effects of flooding upon woody vegetation along parts of the Potomac River flood plain, U.S. Geol. Surv. Prof. Paper 1206.
Yanosky, T. M., 1984. Documentation of high summer flows on the Potomac River from the wood anatomy of ash trees, Water Resour.
Bull., 20, 241–250.
CAPTCHA Image