کلیدواژه‌ها = روش ریزگردانی دینامیکی CORDEX
تحلیل سینوپتیک اثر کم‎فشارهای بریده در بارش سنگین ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 205-232

10.22067/geoeh.2023.79894.1314

شهرام لطفی قرانچای؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ علی رضا شکیبا؛ فاطمه ربانی؛ آمنه دشت بزرگی