کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-76

10.22067/geo.v4i1.34872

مصطفی کرم پور؛ بهروز نصیری؛ زهره مریانجی؛ پارسا غلامی؛ خدیجه مرادی؛ سعید بساطی


تحلیلی برجنبه های سینوپتیکی- دینامیکی آلودگی هوا درکرمانشاه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 75-96

10.22067/geo.v3i1.26622

حسن ذوالفقاری؛ جلیل صحرایی؛ فریاد شاقبادی؛ آذر جلیلیان


بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه با استفاده از حلقه های درختی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 97-110

10.22067/geo.v1i1.16542

محسن ارسلانی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق