کلیدواژه‌ها = همبستگی پیرسون
بررسی ارتباط آلاینده‌های هوا با شاخص‌های سنجش از دور(NDVI،NDBI، LST و ATI) در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402

10.22067/geoeh.2023.79729.1305

سیده زینب شگرخدایی؛ امان اله فتح نیا؛ سیروس هاشمی دره بادامی


پایش خشکسالی منطقه‌ای حوضه آبخیز زاینده‌رود بر اساس تغییرات سری زمانی شاخص‌ VCI سنجنده مودیس و شاخص SPI

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-22

10.22067/geo.v6i4.62601

مرضیه سادات میراحسنی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا سفیانیان؛ رضا مدرس؛ رضا جعفری؛ جهانگیر محمدی