نویسنده = ابراهیم مقیمی
ارزیابی خطر لرزه ای منطقه بدخشان(شمال شرق افغانستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22067/geoeh.2023.79118.1287

خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب