نویسنده = مرتضی اکبری
ارزیابی خطر بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی با استفاده از مدل مفهومی DPSIR-M در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22067/geoeh.2023.83917.1404

مرتضی اکبری؛ محبوبه سربازی؛ علی سیبویه؛ سمیه فدایی


شناسایی و رتبه‌ بندی مهم‌ترین عوامل بیابان‌ زایی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش دلفی

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 205-225

10.22067/geo.v0i0.84127

فاطمه فیضی کوشکی؛ مرتضی اکبری؛ هادی معماریان؛ محمود اعظمی راد