نویسنده = قاسم عزیزی
تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-94

10.22067/geo.v4i1.38964

طاهر صفرراد؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار


بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه با استفاده از حلقه های درختی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 97-110

10.22067/geo.v1i1.16542

محسن ارسلانی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق