نویسنده = منصور خیری زاده آروق
ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش حوضه آبریز اهرچای

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-17

10.22067/geo.v8i4.83263

فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ منصور خیری زاده؛ ابوالفضل مختاری اصل


پهنه بندی و بررسی اثرات مورفولوژیکی سیلاب های رودخانه زرینه رود (از ساری قمیش تا سد نوروزلو)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-20

10.22067/geo.v5i1.52330

محمدحسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ رسول دانشفراز؛ منصور خیری زاده