نویسنده = سلیمان صادقی
نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه‌ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 1-36

10.22067/geo.v3i2.23437

سلیمان صادقی؛ عباس مفیدی؛ مهین جهانشیری؛ رضا دوستان


تحلیل همدیدی خشکسالی های استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-54

10.22067/geo.v2i1.17464

عزت نامنی؛ سلیمان صادقی؛ رضا دوستان


تحلیل همدیدی وقوع امواج سرمایی در شمال شرق ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 107-124

10.22067/geo.v1i3.17466

سلیمان صادقی؛ سیدرضا حسین زاده؛ رضا دوستان؛ زهرا آهنگرزاده